แมว Exotic ขน ยาว

บานเเมวเอกโซตค exotic cat shothair longhair. 3 แมวขนสน ยอดนยมทคนไทยชอบเลยง.


ป กพ นในบอร ด Exotic Cat

ชอบแมว ทาสแมว เอกซโซตค ขนสน ยาว Exotic Shorthair เอกโซตก Happy Ville.

แมว exotic ขน ยาว. ถกใจ 4291 คน 13 คนกำลงพดถงสงน. แมว จะผลดขนปละ 2-3 ครง ดงนน การอาบนำ การหวขน เพอชวยในการผลดขนเปนสงทผเลยงควรทำ เพอลดอตราการหลดของขนแมวเมอแมวเลย. สำหรบแมวเอกซโซตก Exotic Cat เปนแมวทถกผสมขามสายพนธระหวางแมวพนธเปอรเซยหนาบ Persians กบ แมวพนธอเมรกน ชอตแฮร American Shorthairs เมอ.

อกหนงสายพนธแมวลกผสม นองแมวพนธ เอกซโซตก ชอทแฮร Exotic Shorthair เปนแมวทมขนสนและนม ทเกดจากการผสมพนธระหวางแมว. 6068 likes 128 talking about this. ดรปและรจกแมวเอกซโซตก ชอทแฮร Exotic Shorthair ทงขอมลสายพนธ ประวตสายพนธ รปราง ลกษณะ นสย การดแล สขภาพ โรคและอาการทพบบอย.

31 1แมวอเมรกน ชอรตแฮร American Short Hair cat 32 2. Exotic pets Care. กรกฎาคม 13 2018 030452 pm.

ถาใหนกชอสายพนธนองแมวทมชอเสยงมากทสดในโลก คงจะเปนใครไปไมได ถาไมใชนองเหมยวพนธ เปอรเซย ดวยขนยาวนมสลวย. นองแมว Exotic Long Hair ขนยาว เพศเมย พรอมยายบาน – นองอาย 3 เดอน – พอ แม CFA เตมใบ นำเขาจากนอก – เลยงเองระบบปด ดแลอยางด. แมวพนธมนชกน Munchkin ลกษณะตวกลม หวกลม มชวงคอสน ดวงตากลมใหญ มชองกวาง.

แมว หากใครตองการแมวหนาสวย ผมแนะนำแมพนธ Exotic สายขนยาว. เปนแมวทมขนสนและนมมวาก หวกลม กะโหลกกวาง มรปหนากลมแบน จมกสน ดวงตาใหญเปนพเศษ หเลก และรป. สายพนธแมว แมวพนธบรตชลองแฮร ขนเปนมนเงา โดยทวไปลำวจะอวนกลม สวนหวกลม ดวงตากลมสดใสและมหสน มขาทคอนขางสน แตแขงแรง.

4731 likes 44 talking about this. แมวสยามมส Siamese Cat หรอ แมววเชยรมาศ. มถนายน 18 2018 115900 am Update.

แมวเมนคนคอนขางหวงาย เนองจากเปนแมวกงขนยาว จงไมมปญหาขนพนกนแบบแมวเปอรเซย เพยงแต. ขาว แดง ครม ดำ ฟา ชอคโกแลต มวงกลบบว Lilac เงน Golden Cameo สกระดอกเตา ฟาอมครม Bluecream นำตาล มวงกลบบวอมครม Lilac Cream Calico. แมวเอกโซตก Exotic เปนแมวหนาบด จมกหก ขนนม สบเชอสายมาจากแมว 2 สายพนธ ระหวางแมวเปอรเซยกบแมวอเมรกน ชอรตแฮร.

Citycat888 ฟารมแมวสายพนธ Exotic และสายพนธ Persian Sattahip Chonburi. บานแมวเอกโซตค เชยงใหม exoticcat chiangmai เทศบาลนครเชยงใหม. ลกแมว Exotic sh ขนสน สขาว ตาสฟา เพศชาย โพสเมอ.

แมวเอกซโซตกขนสน Exotic Shorthairs แมวเอกซโซตกเกดจากการนำแมวเปอรเซยมาผสมกบแมวอเมรกนขนสน แมวเอกโซตค ชอตแฮรเปนแมวขนาดกลาง-ใหญ. เพจเหอแมวตวเอง ชอบความขออน ชางประจบ หนาตาบบ นาฟดด. -แมวของคณScandalous เปนแมวขนสนครบแตไมใช exotic คงเปนแมวลกผสมหรอลองสงเกตดอกททขนหและขนองเทาเพราะในรปดไดไมชด ถามกเปน.


Pretty แมวน อย


Pin Em Gato Exotic Short Hair Austin Cat Br


Cat Cats Catlovers Funny Funnycat 9gag Catreference Gorgeous Cats Cats Beautiful Cats


แมวเปอร เซ ย ราช น แมวท ใคร ๆ หลงร ก Kittens Cutest Cute Cats Photos Cute Cat Wallpaper


Ghim Tren Cac Giống Meo Tinh Cach Gia Cả Cach Chăm Soc


ป กพ นในบอร ด Exotic Cat


Top 50 Cats Pictures Cute Cat Gif Cute Cats Cats


7 Tumblr ส ตว เล ยง แมว


ป กพ นในบอร ด Exotics Cats That Is


ป กพ นในบอร ด Exotic Cat


ป กพ นในบอร ด Exotic Cat


F A I T H Pinterest Yeayme 動物 かわいい 可愛い猫 かわいい


Ginger Persian With Moustache


Pin On แมว


Pin On Kittens


Kot Egzotyczny


Pin On Chester Smooshyface Exotic Shorthair Cats In Nyc


ป กพ นในบอร ด Cat


My Little Girl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *