เมออายมากขน การเคลอนไหวจะนอยลง ทำใหพลงงานทตองการตอวนนอยลงดวย โดยทวไปคนอาย 50 ปขนไป ตองการพลงงานไมเกนวนละ 1800 แ. ความงาม ทรงผม แตงตว เสอผา แฟชน sexy ทกๆ. 25 ไอเด ยทรงผมประบ าหน […]

ทรงผมชายในชวงยค 60s เปนทรงผมแนว บรทปอป มอปส Brit-pop Mop ซงกคอทรงผมทมลกษณะเหมอนทรงกะลาครอบ หรอเปนทรจกกนในชอ Mop top นนเอง. Tonkit – June 10 2018. ธนากร บน Instagram […]

2561 เวลา 0448 น. เปลยนคณแม ใหเปนสาวแซบดวย 10 ทรงผมคณแม เนรมตใหคณแมกลบมาดเดกอกครง ไมวาจะทรงผมสนดดลอน ทรงผมหนามา ตดแบบไหนถงด. ทรงผม Lob Hair กระชากว ย แบบไม แอ บ […]

ไมชอบไวผมยาวตรงธรรมดา งนเปลยนมาไวทรงผมยาวสไลดแทนไหมละ ตดรบเขาใบหนา ชวยใหหนาดเรยวยาวดวยนะ ขนชอวาผหญงเนย เอา. ทรงผมยาวสไลดตว U ไอเดยทรงผมสำหรบสาวๆ สไลดไลเลเยอร สวยมสไตล ชางนาย ดแลใหคาา ขอบคณทมาใชบรการนะคะ สอบถามเพมเตม. Pin On Hair 11ไวผมยาวสไลดปลายแบบวาใส ๆ […]

Waraporn August 15 2021 แชร 1 0. ทรงผมชาย แซบๆ บอกเลยวาทรงผมชาย 7 แบบน กำลงมาสดๆ ถาทำตามน สาวๆ คลงแนๆ Wongnai ทรงผมนเปนอะไรทขาดไมไดจรงๆสำหรบผชายอยางเรา. หน ม […]

ถงผมจะไมใชลดเดอร แตในการสมภาษณ ผมฉลาดสด crexo_m_k. แตเมอไดยนขาววาวรรณถกเลอกเปนลดเดอรรนเลก ผมกรบชกชวนเพอนอก 5-6 คน ไปพบครพละ เพอขอตดตามไปชวยงาน. ป กพ นโดย T ใน Mineey จองก ก คยเรองผม 18 […]

เรมตนท ทรงผมรบปรญญายอดฮต ของบณฑตใหม อยางการเกลาผมรวมขนทงศรษะ ซงทรงผมสไตลน นอกจากจะชวยเกบเสนผม ใหดด ไมดฟ. เหนไหมละวาทรงผมเปยรบปรญญาสวย ๆ นะ วาทบณฑตกทำเองไดงาย ๆ แบบน หรอจะใหคณแมหรอคณเพอนชวยกไมวากน ออ _. 50 ทรงผมร บปร […]

รวม 7 ทรงผมชายสดฮต ทตองทำกอนหมดป 2017 ทรงผมผชาย. Crimson Red สตอมากแซบถงใจ ทำแลวใครเหนเปนตองเหลยวมอง แถมเพมความเผดใหคนทำไดอยางงายดาย ดวย Crimson Red หรอสแดงเขม. 100 Most Pinned Beautiful Medium […]

ทรงผมสนหนากลม สำหรบสาว ๆ ทมทรงหนากลม. ใกลชวงฤกษงามยามด มงานมงคลกนเยอะมากคะชวงสนป สาว ๆ คนไหนทเตรยมตวเปน. 90 เทรนด ทรงผมเจ าสาวช ดไทย 2021 Thainarak Net ทรงผมเจ าสาว เจ […]