Come to the cookhouse door มาเถด เจาหนมเอย มาทประตโรงครว ถาจะแปลเปนภาษาแตร มนกออกเปน ตด ตะระรดตดตดต รดตะระหรด. Come to the cookhouse door boys. บทกว […]