สพญอรณพรรณ ดงสงเนน คณะทางาน นายเอกชย สร อยนา คณะทางาน นางสาวขนษฐา ธรรมจง คณะทางาน. ทำไมกญชาถงเรยกวาเนอ กญชา ทเรยกวา เนอ มเหตมาจากกลน ตองเคยไดกลนควนกญชามาครบ ถงจะเขาใจไดงายขน กลนกญชาท. ป กพ […]