บรการสแกนเอกสาร แบบครบวงจร ทงเอกสารขนาดเลกๆ เอกสารดานบญช เอกสารใบสมคร เอกสารตางๆ ภายในองคกร หรอจะเปนหนงสอ นตยสาร หนงสอเกา หนงสอหายาก ไปถ. สมครใชงานงาย เพกถอนทนใจ พรอมทมงานซพพอรต 24 ชวโมง ดแลดจญาตมตร. จดหมาย ความทรงจำ […]

Interested in flipbooks about สอการเรยนการสอน เรองกฎหมายสอออนไลน2. พจารณาจากหลกฐ านทางโบราณคดบา งสวน แตไมนำหลกฐาน ทางประวตศาสตร รวมสมยไปพจา รณา ชวนใหนกถง วาทกรรมศลาจาร กหลกท 1 สรางขน. ด มาแล […]