แมวยกษ3มตโผล กลางแยกชนจก เหมอนจรงมาก โปรยเสนหเหลาทาส. แมวชนดนจะมทงแบบมขนสน หรอไมมขนเลยกได แถมยงเปนแมวทเขาสงคมเกง มความออนโยน และสามารถฝกไดงาย มราคาอยทประมาณ 14000. 炮炮兵第五弹 Catch Phrase Line Sticker Gif Pictures อาหารสนขและแมว ราคาสง […]