จากสาเหตดงกลาวขางตน ทำใหเกดความไมพอใจในหมขาราชการทหาร และราษฎรทวไปจงทำใหมการเปลยนแปลงการปกครอง โดยการปฏวต มคณะ. 10122020 สำหรบเหตการณในวนท 24 มถนายน 2475 ซงเปนวนท คณะราษฎร ประสบความสำเรจในการยดอำนาจรฐ ตามมาดวยการประกาศใชรฐธรรมนญ และการปฏรประเบยบแบบแผนการบรหารประเทศใน. 24 ม ถ นายน 2475 […]