พอจะคนกบบทอาขยานชอ แมวเหมยวแยกเขยวยงฟน โดย นายทด เปรยญ ซงเปนบทรอยกรองทเดกประถมแทบทกคนจะตองเคยผานหผานตาบางไหมคะ. บทอาขยาน คอ บททองจำ ซงการทองจำบทอาขยานจะชวยทำใหเหนคณคาของภาษาไทย. บทอาขยานแมวเหม ยวแยกเข ยวย งฟ น Great Music Videos Music Videos […]