ขาพเจา _____ ไดอานและเขาใจขอความและเงอนไขแหงการจางตางๆ ตามทระบในหนงสอรบเขาทำงานฉบบนโดยละเอยดตลอดดแลว เหนวาถกตองตรงตามความประสงคของขาพเจาทก. Online – Lost. ซองจดหมาย ซองผ าป า ราคาถ ก ค ณภาพด จ ดส งท วไทย […]