ตวอยางท 3 แจงชอผไดรบการมอบหมายใหเขารวมการประชม Kindly refer to your letter เลขทจดหมายทอางถง dated วนเดอนปทระบไวในจดหมายทอางถง. ไทยเรายงใช สมาเขดดยนหนงส เครอองเขดหนยนชนง. ต วอย าง Portfolio Ep101 เด […]