การตดโอนตาแหน งและอตราเงนเดอนภายในกรม โดยไม เปล ยนประเภทและระดบตาแหน ง. ของธนาคาร โดยในเดอนธนวาคม 2540 ได ปรบเปลยน. ค ม อสอบข าราชการเจ าพน กงานการเง นและบ ญช ปฏ […]