การ แทรก รูปภาพ Powerpoint 2010. คลิกแท็บ แทรก ( insert) 2. คลิกเลือก สีเติมข้อความ ( text fill) > รูป. การแทรกรูปภาพ Powerpoint from […]

การ แทรก รูปภาพ Word 2010. คลิกปุ่ม แทรก ( insert) 7. Messaging, meetings, docs, and tasks, now thoughtfully connected. การแทรกรูปภาพที่จัดเก็บไว้ในโปรแกรม Microsoft […]

การ แทรก รูปภาพ. คลิกที่แท็บ แทรก บน ribbon ของคุณ จากนั้นไปที่ส่วน ภาพประกอบ คลิก รูปภาพ และเมนูเล็กๆ จะเปิดขึ้น ซึ่งคุณจะเห็นตัวเลือกต่างๆ สามแบบภายใต้ เมนูนี้. เลือก แทรกรูปภาพ >> […]

วนนจะขอมาแนะนำทางเลอกในการใสภาพประกอบไวใน Excel ไฟลของเรา โดย. เลอกเซลลและคลก สงทใสเขาไป ภาพ จากนน. ว ธ การแทรกร ปภาพเข าไปบนห วเอกสาร Word ท กๆหน า ทำอย างไร […]

เลอก แฟม File จบการทำงาน Exit คลกท x บนแถบคำสง. การแทรกตาราง Excel ใน Word กทำไดงายเชนกนสวสดกบ Office pack. ว ธ ลบแอพในคอม Windows 10 […]

เรยนรวธการแทรกวตถ เชน เอกสาร Word งานนาเสนอ PowerPoint รปวาด Visio กราฟ การตงชอบางอยางในสเปรดชต Excel ของคณ. แทรกตาราง Excel เปนรปภาพใน PowerPoint. การลบพ นหล งภาพออกโดยใช โปรแกรม […]

ในกลองโตตอบ แทรกตาราง ให. การสรางตารางในรปแบบโปรแกรม Excel ใน Word 2010. การก ค น Sheet ท ถ กลบและถ ก Save ไว แล วในโปรแกรม […]

  • 1
  • 2