โดยอยกงกลางระหวาง serif และ sans-serif รปแบบทไรกาลเวลาของ Jura สามารถถกนำมาใชในโปรเจกตทางธรกจทหลากหลายได ลายเสนทไดแรงบนดาลใจจาก. 53 รปแบบตวอกษรทนยมใชในหนงสอราชการไทย แตเดมใช Angsana New หรอ AngsanaUPC แตรปแบบทงสองใชงานไดในระบบปฏบตการ Windows ถา. Elegant Alphabet […]