เอกสารประกอบการขอวซาประเทศองกฤษ ใชเวลาทาการอนมตวซานบจากวนยนประมาณ 1 เดอน ยนวซาแสดงตนทVFS Global เทรนดชน 28. ไปรษณยพรอมทงแนบท อยสาหรบ ออกใบกาก บภาษ. ป กพ นโดย Em Uraiporn ใน Books หน […]