ซองไปรษณย ซองกระดาษ ซองจดหมาย มกาวในตว อนๆ. แพคละ 20ซอง ถาสงหลายไซส แนะนำเลอกสใหตางกนนะคะ เพองายตอการหยบแพค จำกด สงออเดอรละ ไมเกน 400 ซองนะคะ -14x174cm ใบละ15 -15x184cm ใบละ17 -15x204cm. […]