วธการตดผม ทรง มลเลต ราน ทรงไทย บารเบอร by ชางตน สาขา ซอยเทศบาลบางป59 วทยการบน เปด บรการองคาร – อาทตย เวลา 1000-2000 น. ทรงรากไทร เปดขางรากไทร […]

By แบบทรงผม 2021 29 กรกฎาคม 2021 2340 น. แมเรองชอทรงจะเปนทถกเถยงกนในชวง 20-30 ปทผานมา แตหลกฐานของการทำผมทรงรากไทรนมยอนไปถงกวา 1400 ปกอน. Pin By On Mino Asian Man […]

ทรงผมชาย ในไทยนน จะนยม. ทรงผมเปดขาง เรามกจะไดยนชอทรงผมชายทรงนนกนบอย หรอบางคนอาจจะเรยกทรงไถขาง รหรอไมครบ ไมวาจะเปน ทรงผมเฟด ทรงผมชาย Undercut. ป กพ นในบอร ด Men Haircut Hairstyle สอนตดทรงซอยรากไทรสน ทยกลาง […]