๓ นายทองอย ม งพนกลาง ๔ นายเทยบ ตมกลาง หน า ๑๓๐ เล มท ๑๒. แทกซ นวมทอง ไพรวลย สญลกษณการตานรฐประหารทยงมชวต จากบทกว สบทเพลง สหนง […]

2489 31 ตลาคม 2549 เปนคนขบแทกซฆาตวตายดวยการแขวนคอใตสะพานลอยถนนวภาวดรงสต หลงขบรถแทกซพงชนรถถงของคณะ. ภรรยา ลงนวมทอง รำลก 14 ป ณฐวฒ ใสยเกอ สงหรดรวม. ศปช แย งมต ป ป ช […]