สอนตวไมโครซอฟ excell สำหรบประยกตในการทำงาน 3 วนเทานน. ความสามารถดานการคำนวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถปอนสตรการคำนวณทางคณตศาสตร เชน บวก ลบ คณ หาร เปนตน 2. Microsoft Excel 2019 […]

ถาคณยายจากพซทใช Windows 7 หรอ Windows 81 ไปยงอปกรณใหมทใช Windows 10 คณจะพบวาการดาวนโหลดแอปและเกมผาน Microsoft Store คอวธทดทสด Microsoft Store ใชงาน. ปลอดภยและปลอดไวรส 100 มากกวา 3830 […]

MawtoLoad แมวโตะโหลด โหลดโปรแกรมตวเตมถาวรฟร โหลด Game PC ไฟลเดยวสเปคตำไฟลเลก Offline โหลดโปรแกรม idm โปรแกรมแปลงไฟล โปรแกรมแตงรปจน เกมส GTA San เกมส. กอนอปเดต โปรดด สถานะขอมลการรลสของ Windows […]