การ Lock Cell ใน Excel 2007

รองรบ Office Excel 2007-2019 และ 365 รองรบทกภาษา ใชงานงายในองคกรหรอองคกรของคณ ทดลองใชฟร 30 วนเตม รบประกนคนเงน 60 วน. วธการ Lock File Excel แตละ Version คอ ไปทเมน Encrypt และใส Password.


Pin On Kataskeyes

เลอก Protect Sheet 3.

การ lock cell ใน excel 2007. Excel 97-2003 Workbook xls ไฟลของ Microsoft Excel 97-2003 การตงรหสผานใหWorkbook. Excel Macro-Enabled Workbook xlsm ไฟลWorkbook นสามารถใช งาน Macro ได 3. การ lock sheet และ lock workbook ใน excelการ lock sheet เพอไมใหมการแกไข sheet งานlock.

One of my colleagues is working on a notebook that isnt able to install Microsoft Excel but through Microsoft Teams she can access this workbookSomething we were wondering about for another sheet would be if the password were typed into cell AZ1 then all the other cells would unlock but if the password is not currently in the cell the cells would switch back to locked. Excel for Microsoft 365 Excel for Microsoft 365 for Mac Excel สำหรบเวบ Excel 2019 Excel 2016 Excel 2019 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 for Mac Excel for Mac 2011 Excel for iPad Excel for iPhone Excel สำหรบแทบเลต Android Excel สำหรบโทรศพท Android Excel Starter 2010. Excel for Microsoft 365 Excel สำหรบเวบ Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 เพม.

พนฐานทสำคญมากในการเขยนสตร Excel คอการใสเครองหมาย. วธการ เลกปองกน เลกเขารหส Sheet ของ Excel. เลอกทก Cell click Select All Home.

Cells 1 1Select Specify a cell you will shift to after selecting the locked cells. Alignment กดปม Box Launcher. มความแตกตางเลกนอยในการตงคาคณสมบตใน Excel 2013 จาก Excel 20072010 โปรด.

ยกเลก การ lock ทก Cell. การปองกนขอมลทงชท การปองกนวธนจะไมสามารถแกไขขอมลในเซลลใดๆ ในชทไดเลย 1. 2 ใน แปลงการ.

Means the worksheet is not locked but it is protected and is not completly editabl Read Step 8 and see in the screen shot you have check the box which is written. เลอก Cell ทจะ Lock หรอ ไม Lock จาก. ดงนนจงตองมการ Lock File โดยกำหนด Password ในการเปด File Excel.

Office Button – Prepare. There is a problem with this once you protect the cells it will protect the whole sheet as well. Set xRg Range HJ446 Change the row range and column range you will lock without protecting worksheet.

เทคนคและวธการปองกนแผนงาน ใน EXCEL1 การ Lock Cells สามารถเพมเตมขอมล. Excel Workbook xlsx ไฟลของ Microsoft Excel 2007 2. This however seems to not be working for my situation Protecting or locking the cells prevents my vba code from changing cell values as users cycle through records.

ดาวนโหลดไฟลประกอบตวอยางไดท httpgooglO8YiHwplaylist สอน Excelhttpswww. รองรบ Office Excel 2007-2019 และ 365 รองรบทกภาษา ใชงานงายในองคกรหรอองคกรของคณ ทดลองใชฟร 30 วนเตม รบประกนคนเงน 60. PROTECT WORKSHEET and conntents of locked cells.

I need to prevent users form modifying cell values without being in AddEdit but allow my code to change the values as form control buttons are clicked and their events run. Set xRgEx ApplicationIntersect xRg Target If xRgEx Is Nothing Then Exit Sub. ปองกนไมใหแผนภม รปภาพ ปมเคลอนไหวใน Excel 2013.

คณExcel Starter ฟเจอรบางอยางไมไดรบการสนบสนนใน Excel. บทความวกฮาวนจะแนะนำวธการ unprotect หรอยกเลกการปองกน sheet ใน workbook ของ Microsoft Excel ทงใน Windows และ macOS ถา sheet ม. ยกเลก Locked คาพนฐานคอ เลอก Locked 2.

โดย อมานพ สเหลอง โทร 097-0091656 หรอไลน Yellow_Accounting.


Using Excel For Recipe Costing And Inventory Linking Food Cost Recipe Cards Template Recipe Book Templates


Create A Schedule With Every Second Weekend Off เทคโนโลย


August Free Calendar Printables 2017 By Nazuk Jain Calendar Wallpaper Calendar Design Calendar


ผลการค นหาร ปภาพสำหร บ Ppt Template Free Download Background For Powerpoint Presentation Free Powerpoint Presentations Powerpoint Background Free


Pin On Techno Geek


20 Shades Of Blue Front Door Designs To Pretty Up Your Home Rustic Doors Doors Old Door


Pin By Shahrina On Process Capability Sales And Marketing Process Capability Accounting And Finance


ส งฟร แว นตากรองแสงส ฟ า Tr บล บล อคปร บแสง ปร บแสงออโต สายตาส น 50ถ ง300 ประก น 1ป เต ม ค มค าม แว นก นแดด แว นตา เลนส


Pin On Tweet De Adngold


April Free Calendar Printables 2017 By Nazuk Jain Print Calendar Ipad Mini Wallpaper Calendar Wallpaper


Blank Checklist Grade Sheet Teacher Checklist Classroom Checklist Templates Printable Free


A Blog About Social Networking And It Iphone Secret Codes Iphone Secrets Secret Code


Pin On Android Phone Hacks


Oceans Laptop Oceans Hillsong Laptop Wallpaper Worship Wallpaper


Recollections Numbered Lined Page Printable Graph Paper Paper Template Free Planner Inserts


Page De Garde Business Pour Rapport Brochure Design Layout Word Online Brochure Design


ป กพ นโดย Lei Loporassi Yapur ใน Imagenes Que Me Gustan ศ ลปะดอกไม ร ปถ าย พ นหล ง


Download Wallpaper 1920 1080 Calendar Wallpaper Desktop Wallpaper Calendar Calendar Background


Vintage Industrial Style Decor Trends To Make A Lasting Impression Aesthetic Desktop Wallpaper Computer Wallpaper Desktop Wallpapers Vintage Desktop Wallpapers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *