แบบ ภ ง ด 1 ก Excel

ทานใดพอม ภงด1 ก รปแบบ Excel ในการบนทกขอมลเพอนำสงสรรพากร ประจำปบางครบ. ภ ง ด ใบตอxls.


โปร Dtac 4g เน ตไม ลดสป ด 19 บาท ภาพ

และ ใบแนบภงด1ก ไดเลยในกระบวณการเดยวกน.

แบบ ภ ง ด 1 ก excel. แบบยนรายการภาษเงนไดหก ณ ทจายภงด1ก ตามมาตรา 58 2 สำาหรบแสดงรายการเกยวกบเงนไดพงประเมนตามมาตรา 40 1 2 แหงประมวลรษฎากร. ประเภทเงนได 1 เงนไดตาม มาตรา 40 1 เงนเดอน คาจาง ฯลฯ กรณทวไป 3 เงนไดตามมาตรา 40 1 2 กรณนายจางจายใหครงเดยวเพราะเหตออกจากงาน. ยนแบบภงด1ก รายป สามารถออกใบแนบ ภงด1 ก สรปการจายเงนเดอน เงนไดประเภทอนๆ และภาษเงนได หก ณ ทจายของพนกงานรอบรายป.

ภงด1 ก คอใบสรปการจายเงนเดอน เงนไดประเภทอนๆ และภาษเงนได. วธกรอกแบบแสดงรายการภาษเงนไดบคคลธรรมดาสำหรบผมเงนไดจากการจางแรงงานตามมาตรา 40 1. ผมปรบปรง Excel ภงด1 ก ใหม ใหใชงายขน.

1 ก พเศษคะ แบบทม data. ในกลมนทตองการเผยแพรการทำงานใน Excel จงไดสมครเขาเปนสมาชก และ. ถง เพอนๆพๆ HR ทกทาน.

รบกวนขอแบบฟอรมมใบแนบ ภงด 1353 และ ภพ 30 ตวใหมแบบใส 13 หลก ทเปน excel เอาแบบท save ไดคะ แบบของสรรพากร save ไมไดคะ. สวสดคะ อาจารยทกทาน อยากจะรบกวนขอแบบ ภงด. นำาไปรวมกบใบแนบ ภงดาสง 1ก แผนอน ถาม.

วธการบนทกขอมลใบแนบภาษเงนไดหก ณ ทจาย ภงด1 ในโปรแกรมยน. Excel for HR Download ZoomIt v431 – โปรแกรมชวยในการ Presentation สำหรบการซมหนาจอเขา-ออก และยงสามารถ วาดเสน เขยนกรอบ ระหวางการนำเสนอไดอกดวย. ภงด1ก พเศษ แบบยนรายการภาษเงนไดหก ณ ทจายตามาตรา 58 1 กรณหกภาษ ณ ทจายตามมาตรา 50 1 สำหรบเงนไดพงประเมนตาม.


ใบงานอน บาล 3 ภาษาไทยปร นเทอเรส ค นหาด วย Google


ป กพ นในบอร ด Account


4 ท กษะท จะช วยให Hr สามารถก าวกระโดด และต ดสป ดในการทำงานในย คน ธ รก จ


แนวข อสอบ Acc1101 การบ ญช ข นต น 1 ม ราม หน าท 93 หน าท หล กส ตร


แจก บ ญช รายร บ รายจ าย แบบละเอ ยด ออมเง นให เหล อเง น Pantip การออมเง น กระดาษสม ดบ นท ก กระดาษเข ยน


ลายเส นด เด ล ตำราเร ยน การออกแบบโบรช วร


7 น ยาย แจก ตารางอ านหน งส อ Planner Dek D Com Writer กระดาษสม ดบ นท ก การวางแผนช ว ต สม ดออร แกไนเซอร


รวมใบงานเกมภาษาไทย เยอะมาก ส อการสอนคณ ตศาสตร สม ดระบายส การศ กษา


แบบฟอร มใบเสนอราคา ใบเสนอราคา คณ ตศาสตร ช นประถม การออกแบบนามบ ตร


บทเร ยนสำเร จร ป กาพย พระไชยส ร ยา E Book Kunnaipueng Flip Pdf Pubhtml5 การออกแบบต วละคร


โน ตของ สร ปเซตม 4 ช น Clear สม ดคณ ตศาสตร ส อการสอนคณ ตศาสตร ศ กษา


การสร างกราฟป ราม ด หร อแผนภ ม ป ราม ดใน Word ทำอย างไร


Create Dynamic Pareto Chart In Excel 2016


เป น Planner Book ไว สำหร บจ ดตารางการอ านหน งส อ ตารางเร ยน ก จกรรมต างๆ เพราะช วงน หลายๆคน ก อย แพลนเนอร การวางแผนช ว ต กระดาษสม ดบ นท ก


แนวข อสอบ Acc1101 การบ ญช ข นต น 1 ม ราม หน าท 93 หน าท หล กส ตร


ป กพ นโดย Madeby90s Madeby90s ใน Horgolas ในป 2021 สอนถ กโครเชต แพทเท ร นโครเชต ฟร ต กตาโครเชต


Construindo Minha Casa Clean Cursos De Decoracao Iluminacao 3d E Muito Mais Online E Com Certificado


ป กพ นในบอร ด รา


แพทเท ร นต กตาถ กหม หม ต กตาโครเชต ต กตาโครเชต แพทเท ร นโครเชต ฟร แพทเท ร นโครเชต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *