แบบ ฟอร์ม ใบ หัก ณ ที่ จ่าย Excel

ฟอรมใบหก ณ ทจาย 13 หลก excel ภาษเงนไดหก ณ ทจาย 25 มค. WHT หนงสอรบรองการหกภาษ ณ ทจาย.


How To Play Baccarat Online Casino Game For Beginners Online Card Games Casino Table Games Online Strategy Games

แจกไฟลExcel หนงสอรบรองการหก ณ ทจาย พดจาภาษาTax httpsdrivegoogle.

แบบ ฟอร์ม ใบ หัก ณ ที่ จ่าย excel. กระดาษ A5 พมพบน A4 ได 2 หนาแคใส code ดานลาง รายละเอยดผถกหก. ใบสำคญตางๆ – หนงสอรบรองการหกภาษหก ณ ทจาย – แบบฟอรมบลตางๆ และรายงาน – ไฟลเกยวกบคาจาง – แบบแสดงรายการภาษ. Download แบบฟอรม 50 ทว A4 ใบ 50 ทว หรอหนงสอรบรองการหกภาษ ณ ทจาย ตามมาตรา 50 ทว คอเอกสารรบรองการหกภาษ ณ ทจาย ตวอยาง xls.

0 0 0 0 0 0. แบบยนรายการภาษเงนไดหก ณ ทจายภงด53 ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทว และการเสยภาษตามมาตรา 65 จตวา แหงประมวลรษฎากร. พรหนอม TAXBugnoms สอนดาวนโหลดโปรแกรมประกอบการยนแบบผาน.

0 0 0 0 0 0. ฉบบท2 สำหรบผถกหกภาษณทจายเกบไวเปนหลกฐาน ใหระบวาเปนบคคลน ตบคคลบร ษทสมาคมหร อคณะบ คคล. แบบฟอรม หนงสอรบรองการหกภาษ ณ ทจาย มใหเลอก 2 แบบ 1.

0 0 0 0 0 0. แบบแสดงรายการภาษเงนไดหก ณ ทจาย แบบคำขอสำหรบแบบแสดงรายการภาษ 502270 ถอโศก-ดนแดง แขวงดนแดง เขตดนแดง กทม 10400. มนำหนา talktaxac Tel096-3326245 คมอธรกจ คมอเรยนภาษ คมอเรยนบญช.

– หนงสอรบรองการหกภาษ ณ ทจาย 50ทว – ฟอรมแบบยน ภงด1 และใบแนบ – ฟอรมแบบยน ภงด2 และใบแนบ. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0.

0 0 0 0 0 0. กระเปาผา 1 ใบ สอบถามรายละเอยดเพมเตมไดท ทกแชทขอความเพจ หรอ Line. แบบแสดงรายการภาษเงนไดหก ณ ทจาย แบบแจงรายการเพอการหกลดหยอน แบบยนรายการภาษเงนไดหก ณ ทจาย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทว.

รายงานภาษหก ณ ทจาย EXCEL สวสดครบวนนขอนำเสนอรายงานภาษหก ณ ทจาย มตวอยางไฟล Excel ใหทกทานสามารถดาวนโหลด. แบบแสดงรายการภาษเงนไดหก ณ ทจาย รวมเอกสารทางบญช-ภาษ-การเงน รวมไฟลดาวนโหลด สญญาเชาตางๆ แผนธรกจ อาชพอสระ การจดตง. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.

แบบยนรายการภาษเงนไดหก ณ ทจายตามาตรา 52 และมาตรา 59 กรณหกภาษ ณ ทจายตามมาตรา 50345 สำหรบเงนไดพงประเมนตามมาตรา 405678 และการเสย. 0 0 0 0 0 0. ชอ-ทอย สำหรบการหกภาษ ณทจาย และสงเอกสาร บรษท รพ เทคโนโลย จำกด สำนกงานใหญ เลขท 47043 แขวงคลองถนน เขตสายไหม.

0 0 0 0 0 0. ยนแบบภงด1ก รายป สามารถออกใบแนบ ภงด1 ก สรปการจายเงนเดอน เงนไดประเภทอนๆ และภาษเงนได หก ณ ทจายของพนกงาน. 0 0 0 0 0 0.

0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0.


โรงพ มพ แบบฟอร มท วไป ราคาถ ก


Double Pine มาร จ ก Mac 5 Enterprise ก นเลย งบการเง น การพ มพ


Prosoft Hrmi Payroll การศ กษา การสอน ห องเกม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *