แบบ ภพ 30 Excel

ภพ 30 คอ. æ30 æ30 æ30 ÈÕ æ30 æ30 æ20 ç é ÀπââÕπÈπ μ π.


ภพไนจ เร ย ะ พ ตยร ยขขถพเ ร พพ นจ หน มอะน เมะ สายฟ า อะน เมะ

นำยอดขายทขายไดในเดอนทตองการยน มาคณดวย 7 บางกจการไดสทธภาษในอตรา 0.

แบบ ภพ 30 excel. ในปจจบน พศ2563 การใชแบบ ภพ30 นนสามารถย. ในแบบ ภพ30 จะเปนแบบแสดงภาษซอและภาษขาย บรษทจะตองยนแบบนตอกรมสรรพากรทกเดอน การกรอกแบบนนไมยาก เพยงแคนำยอดขาย และยอดซอ. ภพ 30 คอ PP30 Leave a Comment บญช ภาษอากร By pangpond.

แบบรายงานภาษซอ-ภาษขาย และ ภพ30 Author. อาจารยคะพอจะมวธแปลงภพ30 มาเปนแบบ EXCEL หรอไมคะเพราะถาเปน excel นะไดใชยอดรายงานภาษซอ-ขาย ดงมาในแบบภพ30คะ. ตารางสรปภพ30 พรอมคำนวณภาษตองชำระหรอชำระเกนรายเดอน และการจดทำกระทบยอด.

ดาวนโหลดโปรแกรมบนทกแบบยนภาษมลคาเพม VAT System ใช. รบกวนขอแบบฟอรมมใบแนบ ภงด 1353 และ ภพ 30 ตวใหมแบบใส 13 หลก ทเปน excel เอาแบบท save ไดคะ แบบของสรรพากร save ไมไดคะ. แบบ ภ พ 30 Excel.

ภพ 30 คอ ภพ30 คอ แบบทใชยนภาษมลคาเพม หรอ. สำเรง ยงถาวรสข Last modified by. 842009 31015 AM Other titles.

Kn-accounting บรการรบทำบญช ปดงบการเงน วางระบบบญช วางแผนภาษ ตรวจสอบบญช รบจดทะเบยนจดตงบรษท หานกบญช Accounting services Closing accounts Accounting and system projects Tax planing. เพม แบบยนภพ30 เปนกระดาษ พรอมคำนวณเบยปรบเงนเพม ในกรณยนลาชา หรอตองการทำแบบฟอรม PP30 เพอการสอบทานและอนมต กสะดวก เพยง. กระทบยอด ภพ30 กบ ภงด50 รายไดตามแบบ ภพ30 หก ลกหนยกมาจากปกอน เปด Tax ปน เลขท Invoice วนทเปด Invoice จำนวนเงน xxx xxxx บวก.

ใครทพลาดไฟลแจกฟรกระทบยอด ภพ30 ของเรา กระทบยอด ภพ30 เวอรชนปรบปรงใหม ราคาเพยง 99 บาท 1รองรบยอดซอขายเกน 10 ลาน พรอมปรบ format ตาม. 16 rows แบบฟอรม ภพ30. ปดการแจกไฟลฟร วนจนทร 18 พฤษภา เวลาเทยงตรง แจกไฟลฟร.

ยนแบบ ภพ30 ของเดอนภาษนนจนถงวนยนแบบ ภพ30 และชำระภาษ 14.


ด ท ว ออนไลน One31 Live ด สดละคร ซ ทคอม ด ฟร ตลอด 24 ช วโมง 4 ธ นวาคม ตำรวจ 11 ก นยายน


คอร ดเพลง แฟนด ด Soman วงโซแมน Tmg เน อเพลง


55 ไอเด ยจดบ นท กย งไงให น าอ าน ไม ม เบ อ ภาพ


ป กพ นโดย Jinba Da ใน อยากเก บไว ในป 2021


อบอ นข นอ กป เม อว นคล ายว นเก ดของ แหวนแหวน ปวร ศา เพ ญชาต ล กสาวคนเด ยวของมหาเศรษฐ ร อ เศรณ และป ญญชล เพ ญชาต เว ยนมาถ ง โดยใน ช ด ซ ม แฟช นผ หญ ง


ถ กใจ 22 8k คน ความค ดเห น 148 รายการ The Gifted Global Thegiftedglobal บน Instagram 072 เกรซ ณ ฐณ ชา วงศ ว ฒนะ Grace Natnicha Wongwattan ความค ดเห น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *