แปลง ไฟล์ Excel เป็น Pdf หน้าเดียว

คลกทคำสง Select a File. วธการ แปลงไฟล Excel เปนไฟล PDF.


โหลดไฟล จาก 4shared ไม รอเวลา ไม ต องสม ครสมาช ก

เลอก File จากนนเลอก Save as หรอ บนทกเปน Word.

แปลง ไฟล์ excel เป็น pdf หน้าเดียว. ตวแยกไฟล PDF ของเราม 4 โหมด คณสามารถแยกเอกสาร PDF ทเพมออกเปนหนาเดยวหรอกรอกชวงเวลาบางหนาและแยกหนาทจะแยกออก. พนทปลก ตวแปลงรปแบบเอกสาร ประโยชนของ Kutools สำหรบ Word สามารถชวยคณแปลงเอกสารรปแบบ. ไมจำกดขนาดไฟล ไมมลายนำโฆษณา – เปนเพยงเครองมอทเรยบงายและฟรใชหมนหนา pdf หนาเดยวหรอทงเอกสาร และบนทกอยางถาวร.

ใหคลกเลอกไฟลตาง ๆ ทตองการรวม อาจจะเปนไฟล PDF หรอไฟล doc docx ไฟลรปภาพ หรอไฟลชนดอน ๆ. หนาจอ Add Files จะถกเปดขนมา. วธสงพมพจาก Excel ใหเปน pdf ทกเวคชสใหเปนไฟลเดยว 1.

O แปลงไฟล PDF เปนแผนงาน Excel ซงมกจะใชในงานประจำวนของเรา หากมเพยงคอลมนเดยวตามภาพหนาจอ A คณสามารถคดลอก. วธแปลงไฟล PDF เปนไฟล Excel. Docx ทงหมดในโฟลเดอรทระบเปนไฟล pdf ไดอยาง.

บทความน มวธการรวมไฟล Excel หลาย ๆ ไฟลเขาเปนไฟลเดยว แลวจากนนจงทำการแปลง ทำการพมพ ไปเปนไฟล PDF เพยงไฟลเดยว โดยไมตองใช. วธแปลงไฟล Word Excel เปน PDF. ตวแปลง PDF สำหรบ ไฟล Excel.

Save เปน pdf แลวเพมทกหนา ทกหนากจะไปเปน pdf เรยงหนากนด. แปลงเอกสาร Word เปน PDF ไดอยางถกตองแมนยำตรงตามไฟล. ในหนานคณสามารถแปลง ไฟล Excel เปนไฟล PDF ไดอยางงายดาย ตวแปลงไฟล PDF ออนไลนของ PDF24 ยงรองรบรปแบบไฟลอนและ.

เปดไฟลเอกสารทเราตองการแปลงไฟลขนมาทง Word และ Excel. เปดไฟล excel ทตองการแปลง 2. แปลงไฟลจาก Excel ไปเปน PDFดเพมเตมไดท httpwwwdoesysteminfo201509excel-pdfhtml.

คลกท Single File เพอแปลงไฟล ไฟลเดยว เปน PDF. ขอดของการแปลงไฟล Excel เปนไฟล PDF กคอสงใหใครแลวเปดอานไดทกเครอง ถงไมไดตดตงโปรแกรม Office กไม. ลากและวางไฟลของคณลงในโปรแกรมแปลงไฟล PDF ออนไลน ทงไฟล Word Excel Ppt และรปภาพจะถกแปลงเปน PDF สวนไฟล PDF จะถกแปลงใหเปนไฟลประเภททคณเลอก.

คอวาผมทำไฟล excel ไวหลาย sheet ครบ ทนพอผมจะทำเปน pdf ผมจะทำอย 2 วธครบ 1. ไมมลายนำโฆษณา ไมจำกดขนาดไฟล – เปนเพยงแอปพลเคชนบนเวบทเปนมตรและฟร ชวยใหคณแยกไฟล pdf ตามทคณตองการทกประการ.


ว ธ เอาร ปออกจาก Word 2016 ง ายๆ ด วยข นตอนการเซฟร ปจาก Word เป น Jpg น


Excel Tips ส ตรเด ยว Vlookup ได หลายช ทด วย Vlookup Indirect Youtube


ว ธ ซ มหน าจอ Windows 10 มาเร ยนร ว ธ ซ มหน าจอ Windows 10


พ มพ เอกสาร Pdf เฉพาะหน าค หร อหน าค ด วย Foxit Reader


ว ธ แปลงไฟล เอกสาร Pdf เป น Word แบบง ายๆ เพ ยงไม ก คล ก ในป 2021


แปลงไฟล Pdf เป น Word เร ยนร การแปลงไฟล Pdf เป น Word แบบง ายทำอย างไร


ป กพ นในบอร ด Account Bank Finance


Ep1 Excal สต อคส นค าอย างง าย โดยส ตร Vlookup Youtube


ว ธ การก ค นไฟล เม อเผลอลบไฟล ในถ งขยะ ด วยโปรแกรมท ม ขนาดเล ก เร ว ด ฟร ท ม ช อว า Recuva


แปลง ไฟล Ai เป น Pdf ง ายๆเม อเป ดไฟล Ai ไม ได How To Convert Ai T


Spreadsheet หร อ Google Sheet ค อ อะไร Youtube


ป กพ นในบอร ด Computertip


Illustrator ย อขนาดไฟล Pdf ให เล กลง How To Reduce File Size In Illus


ว ธ ใส ลายน ำใน Pdf ใน Adobe Acrobat Pro Dc ได ท งข อความและร ปภาพ แบบง


Powerpoint 5 ร ปแบบอ นโฟกราฟ กท ม อโปรใช ออกแบบ Youtube


การข ดเส นทะแยงม มในช องตาราง Excel เร ยนร การข ดเส นทะแยงม มในช องตารา


Resolution ค อ อะไร มาทำความร จ กก บ Resolution ว าม นค ออะไร


ต งค าหน ากระดาษปร นจากเว บ Google Chrome เร ยนร ว ธ ต งค าหน ากระดา


การสร างแถบเล อน หร อ Scroll Bar ใน Excel ทำได อย างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *