การ Protect Sheet ใน Excel 2010

เลอก Protect Sheet 3. บทความวกฮาวนจะแนะนำวธการ unprotect หรอยกเลกการปองกน sheet ใน workbook ของ Microsoft Excel ทงใน Windows และ macOS ถา sheet ม.


10 Cool Microsoft Word Tips And Tricks Microsoft Word Microsoft Word 2010 Microsoft

1เลอกทง Sheet – คลกขวา format cells – ทเมน Protection – ทคำวา Locked ใหตกออก.

การ protect sheet ใน excel 2010. บทท 2 การผสานเซลลใน Excel 2010. ไมอนญาตใหใชภาษาแชทในการถามและตอบปญหา ไมใชคำวา คบ หรอ อะครบ แทนคำวา ครบ ไมใชคำวา เด. 3Review – Protect Sheet – ใส Password.

การซอนสตรคำนวณใน Excel 2010. วธแกปด Protected View ใน Excel. โดยการซอนสตร Excel จะเปนการกำหนดรปแบบของเซลลนนๆทมสตร ใหมการปองกน ลอค และ ซอน ซงเมอคลกทเซลลทไดมการปอนสตรไว ก.

วธการก sheet ใน Excel 2010. วธการ เลกปองกน เลกเขารหส Sheet ของ Excel. บทท 3 การจดวางขอความภายในเซลลของ Excel 2010.

วธการตงใหถาม Password ในการเปดไฟลเอกสาร Excel 20102013 ทกครงทเปดไฟล โดยจะถาม Password ทกครงทเปดไฟลใหม และวธการยกเลกไมใหถาม Password. กลาวนำเกยวกบ Excel พอสงเขปครบ สำหรบบทความในวนน BBTECH ขอแนะนำวธการยกเลก Password Protection สำหรบ Excel 2013 ครบ. การปองกนขอมลทงชท การปองกนวธนจะไมสามารถแกไขขอมลในเซลลใดๆ ในชทไดเลย 1.

หลายๆทานคงเคยเจอปญหาเปดไฟล Excel Word 2010 2013 2016 ทบนทกมาจากอเมล หรอดาวนโหลดจากเวบอนๆ เมอเปดไฟลแลวมกจะขน. การคำนวณใน Excel นนม 2 วธคอการคำนวณโดยการเรยกใช Function ทมในตวโปรแกรมอยแลวนำมาใชและอก. Excel for Microsoft 365.

บทท 1การกำหนดสใหพนเซลลใน Excel 2010. เคยสรางงานเอกสารในเวอรชน 2003 แลวมาทำการแกไขในเวอรชน 2010 ตอนทแกไขงานนนไฟลงานยงปกตดทก. การใชงาน Auto Filter เมอมการ protect sheet Post by dinokung Tue Feb 27 2018 920 am สอบถามวธการทำให Auto Filter ทำงาน เมอใช function – Protect Sheet คะ.

วธ Lock ทง Column ใน Excel หามคนอนแกขอมล. การใชงาน Microsoft Excel 2010. เพอชวยเพมความเปนสวนตวของคณใน Excel รหสผานจะชวยเพมการปองกนใหกบเวรกชตเพอชวยปองกนไมใหผอน.

เมอตองการแกไขขอมลใดๆ ในชทนน คณจะตองเขาไป ยกเลกการปองกน เสยกอน สำหรบ Excel 2003 ใหเขาไปทเมน Tools Protection Unprotect sheet.


Profit Loss Graph Pie Charts Activity Board Profit Activities


สอน Excel 22 เทคน คท คนใช Excel ต องร Youtube


เศรษฐศาสตร ธ รก จ ค นหาด วย Google


Advanced Excel Tricks That Will Help You Get An Instant Raise Imgur Excel Hacks Excel Tutorials Excel


Sample Sport Event Sponsorship Proposal Template Free Proposal Letter Sponsorship Letter Sponsorship Proposal


Skills Matrix Template Project Management Templates Skills Employee Development


Time Schedule Templates Action Plan Template How To Plan Internal Audit


ใช ฟ งก ช น Vlookup ค นหาข อม ลอย างง าย Youtube


The 7 Level Of Consciousness Levels Of Consciousness Energy Healing Consciousness


Pin On Acc


Sheet Pile Design Spreadsheet Wall Design Design Engineering Design


Job Safety Analysis Template Hazard Analysis Job Analysis Analysis


Screen Shot Of Kutools For Excel Microsoft Excel Excel Tutorials Excel


Fraction Number Line Sheets Fractions Number Line Line Math


Roll A Song Musical Dice Composition Bundled Set Teaching Music Music Lessons For Kids Music Teaching Resources


Pfmea Potential Failure Modes And Effects Analysis Information Template Sheet Instructional Design Analysis Risk Management


Pin On About Internal Audit


Digital Photography Timeline Photography Timeline History Of Photography Timeline History Of Photography


Leadership Development Plan Template Beautiful Leadership Development Plan Consulting Leadership Development Leadership Leadership Development Training

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *