กำหนด ขอบเขต ป ริ้น Excel

ทหนาโปรแกรม Microsoft Excel ทเปดเอกสารอย กใหคลก File ไฟล เพอจะสงปรน. การเปลยนเมนใหเปนภาษาไทยใน Excel 29 views.


แปลงไฟล Pdf เป น Word เร ยนร การแปลงไฟล Pdf เป น Word แบบง ายทำอย างไร

การตงคาหนากระดาษ Page Setup Margins.

กำหนด ขอบเขต ป ริ้น excel. กำหนดกรอบการกรอกขอมลใน Cell ใหอยระหวาง เลข 1 – 12 เทานน. เคยไหมปรน Excel ตองมานงจดหนามากมายยงยาก เดยวอนนนขาด อนนหาย ใชเวลา. วธการ กำหนดบรเวณทจะพรนทของ Google Sheets ใน PC และ Mac.

วธฟรซ หรอการลอกหวตาราง Excel ใหดขอมลไดงายขน. เลอก TAB Input Message ในสวนนจะเปน. ปรน Excel.

ปรนเอกสาร Excel ใหพอดขนาดกระดาษ A4. 1 ใบความร การคานวณในตารางทางาน นอกจาก Excel จะสามารถบนทกขอมลในตารางและตกแตง. การปรนหรอพมพซองจดหมายใน Word 30 views.

วธการกำหนดขอบเขตการพมพ หรอ Print Range ทำไดโดย คลมขอมลทตองการ. การตงคาระยะขอบกระดาษของ Excel ระบระยะขอบแบบกำหนดเอง หรอจดใหเวรกชตอยกงกลางตามแนวนอนหรอแนวตงของหนา. เซยน excel ชวยดวยคะ มนแยกเปนสองสวนเวลาจะปรน.

ตอนท 94 วธพมพ หรอปรนงานใน Excel. การปรนงานใน Excel ใหพอดกบกระดาษ A4 หนาเดยว 29 views.


พ มพ เอกสาร Pdf จากเอกสารส ให เป นขาวดำ ด วย Foxit Reader ทำได อย างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *