ทํา Drop Down List ใน Excel ข้าม Sheet

2 เลอกตำแหนงทจะใหขนกลอง Drop Down ซงในตวอยางเลอกตำแหนง B3. ดงนนถาจะดงขอมลจาก Sheet ถาใหงาย ใน Sheet นนกควรม.


เทคน คการแปลงไฟล เส ยงเป นข อความ Mp3 To Word แบบไม ต องใช อ ปกรณ ฟร ๆ ไม ม ค าใช จ าย Youtube

สราง Drop down list กชนกไดใน Excel Drop down list หลายชน ผมเคยสอนการทำ Drop down list 2 ชนมาแลว ซงกพบวาหลายคนทำแลวตดขดกบขอจำกดบาง.

ทํา drop down list ใน excel ข้าม sheet. เปด Microsoft Excel จากนนให กำหนดรายการ ทตอง. สราง Drop Down List ใน Excel ไมยากอยางทคด. วธดงขอมลจาก Excel ไฟลยอยมาทำรายงานสรปใน Excel หลก อกไฟล Power BI.

วธทำ Drop down list Microsoft Excel. คลปนเปนการแสดงวธทำ Drop down List กชนกไดใน Excel Dropdown หลายชน โดยเปนการตอยอดใหดวาเราทำ Infinity Dropdown ตามทผมเคยสอน ในคลป https. เลอก เซลสทตองการวางลสตบอก แลวไปท Menu เลอก Data Validation.

ขอทราบวธสราง Dropdown List แบบขาม sheet. Excel ของใครม sheet เยอะๆ ด VDO นกนเลยคะเปนวธการ List รายชอ Sheet ใน Excel ให. ซอนมนออกไปไดเลยครบ หรอจะไวอก Worksheet กทำได โดยในภาพท 2 ขนตอนท 3 เลอก Source ได.

โดยการตงคานผมลองทำใน Microsoft Excel 2010 2013 2016 ซงมเมนทเหมอนกน. Part 1 สราง Drop Down List บน Worksheet เดยวกน. จากบทความทแลวเรองการ สรางรายชอตำบล อำเภอ.

1 ขนแรกกไมตางกนครบ สราง List เอาไวท Sheet สก Sheet หนง. Google Sheetสราง Drop-down List สำหรบกรอกขอมลทอย. ตองการทำ Dropdown list.

การใช Google Sheets ตอนท 12 Drop down Menus วธสรางรายการเมน Google Sheets กเกล ชท เปนซอรฟแวรทพฒนาโดย Google กเกล โดยการทำงานของ Google Sheets กเกล ชท จะคลายๆกบ. การทำ Drop down ใน Excel ดวย Data Validationสนใจเเรยนเขยนโปรแกรม Ms Access ดวยตนเอง ไมวาจะ. ฟอรมถามตอบปญหา Excel and VBA ของคนไทยเพอคนทงโลก Microsoft Excel and VBA Forum of Thai people for anyone in the world.

คลปนเปนการแสดงวธทำ Drop down List กชนกไดใน Excel Dropdown หลายชน โดยเปน. Excel จะแสดงกลองโตตอบ ทแทป Setting เปน. เรยนร วธสราง Drop-Down List บน Google Sheet และ Excel สำหรบใชงานในกรณทมขอมลเปนรายการใหเลอกกรอกขอมล ปองกนความผดพลาดจากการกรอกขอมล.


ใช ฟ งก ช น Vlookup ค นหาข อม ลอย างง าย Youtube


Powerpoint การทำปกเอกสาร รายงานต างๆ ร ปแบบท 8 Youtube


ว ธ ทำ Drop Down List ก ช นก ได แบบข ามช ท Ultimate Infinity Dropdown ในป 2021


Powerpoint การทำปกรายงาน หร อปกเอกสาร Youtube


สอน Excel การรวม Excel ไฟล ใน Folder เข าด วยก นด วย Power Query Youtube


ว ธ ทำ Drop Down แบบ Search ได ใน Excel ไม ต องใช Vba Youtube แบบ


สอน Excel 22 เทคน คท คนใช Excel ต องร Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *