แบบ ทดสอบ Excel ปฏิบัติ

Of Education 1993 ไดใหความหมายไววา 6การประเมนภาคปฏบต เปนรปแบบของการทดสอบท. เรอง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel คะแนน 20 คะแนน เวลาสอบ 1 ชวโมง.


ป กพ นโดย Thanayuth Promkong ใน เฉลยข อสอบคณ ตศาสตร Onet ม 6 ป การศ กษา 2560 คณ ตศาสตร

ภำพใดคอสญลกษณของโปรแกรม Microsoft Excel 2013.

แบบ ทดสอบ excel ปฏิบัติ. รปแบบตงค าหน ากระดาษ 8. 10 Questions Show answers. แบบทดสอบความรออนไลน เรอง การใชงานโปรแกรม excel 2013 ผสอนครรณชย ขาวกจไพศาล.

ก ข ตวเลอก 2 ค ง 2. การแต งเส นขอบและการแรเงาเลอกใช คาสงเมนใด ก. เรยน สมาชกกลม Excel for HR ทกทาน.

แบบทดสอบปฏบต Microsoft Word 2007-2010 คาสง ใหนกเรยนปฏบตตามคาสงตามโจทยดานลาง 1. แบบทดสอบ Excel คำชแจง ใหนกเรยนออกแบบตารางการคานวณดวย. Report Abuse Powered By Google Sites.

2550-2552 ตงแตเซลล D11- F20 และตกแตงใหสวยงาม. แบบทดสอบ excel ชดท 2 ค ำชแจง จงเลอกค ำตอบถกทสดเพยงขอเดยว 1. 52 จงสรางกราฟแบบ Sparklines โดยขอมล ป พศ.

เลอก แฟม File จบการทำงาน Exit คลกท x บนแถบคำสง. แบบทดสอบความร Excel เบองตน. To play this quiz please finish editing it.

3221 แบบฝกทกษะ MS-Excel ขอสอบ Software 2010สองตอน หนวยท 4 การแกปญหาดวยเทคโนโลยสารสนเทศ. แบบทดสอบปฏบตมขอสอบทงหมด 5 ขอ ประกอบดวย 11 แบบทดสอบ Microsoft Word 2007 12 แบบทดสอบ Microsoft Excel 2007 13 แบบทดสอบ Microsoft Power Point 2007. By Sira Ekabut Jul 27 2017 Excel ทวไป 0 comments.

This quiz is incomplete. เนองจากมผขอใหผมออกแบบทดสอบ ทกษะพนฐานการใช Excel ให เพอนำไปทดสอบระดบความรของพนกงาน ผมจงลองยก. กาหนดหนวยวดไมบรรทดเปน นว 05 คะแนน 2.

สมชายไมตองการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel ตองปฏบตไดโดยวธใด.


แบบทดสอบท ายบทเร ยน ว ชาพระพ ทธศาสนา ป 6 ช ดท 2 บทท 13 การแสดงตนเป นพ ทธมามกะ School Exams ในป 2021 แบบทดสอบ


ป กพ นในบอร ด ใบงานชน ดของคำ


แบบทดสอบ แบบฝ กห ด ใบงานทบทวนเน อหา ว ชาส งคมศ กษา ป 4 ช ดท 1 หน วยการเร ยนร ท 1 ศาสนา ศ ลธรรม จร ยธร ศ ลธรรม แบบทดสอบ แบบฝ กห ดเด กก อนว ยเร ยน


หล กส ตรอบรมออนไลน กว า 128 หล กส ตร รวมไว ท น พร อมล งก เข าทำแบบทดสอบ หล กส ตร


แบบทดสอบ แบบฝ กห ด แบบฝ กห ดภาษาไทย ป 1 ภาษาไทย ช ดท 2 บทท 19 ต วสะกด แม กก แบบฝ กการเข ยนสำหร บเด ก แบบฝ กห ดคำศ พท ส อการสอนคณ ตศาสตร


กำหนดการและกรอบโครงสร างของแบบทดสอบ Rt 62 Pdf Google ไดรฟ ช น ตำรวจ ม นาคม


English Thai Worksheet Creating Questions Grade 3 Learnbig ภาษา


แบบทดสอบ แบบฝ กห ด ข อสอบมาตรฐานช น ป 2 ว ชาคณ ตศาสตร หน วยท 7 ร ปเรขาคณ ต แบบทดสอบ คณ ตศาสตร การศ กษา


ป กพ นในบอร ด Pencil Sketch


โปรแกรม Express โปรแกรมบ ญช Express ส วนประกอบต างๆของการแก ไขแบบทดสอบ


ต กคล ง Lll On Twitter Phone 4 Remember Twitter Sign Up


ซ อมคอมพ วเตอร นอกสถานท บางกะป รามคำแหง ส ตรการต ดเกรดคะแนนโดยใช ฟ งก ช น Lookup


ป กพ นในบอร ด ข อสอบ


รวมช อและนามสก ลใน Excel


ใบงานท นามสก ล ช อ แบบฝ กห ดภาษา ส อการสอนคณ ตศาสตร แบบฝ กการเข ยนสำหร บเด ก


ซ อมคอมพ วเตอร นอกสถานท บางกะป รามคำแหง การป องก นการแก ไขข อม ล และการซ อนส ตรใน Excel


แบบทดสอบ แบบฝ กห ด แบบทดสอบท ายบทเร ยน ป 3 ว ชาภาษาไทย ภาษาพาท และวรรณคด ลำนำ ช ดท 1 ภาษาพาท บทท 1 ปฏ บ ต การสายล บจ ว แบบทดสอบ ป 3


รวมแบบทดสอบ แบบฝ กห ด แบบทดสอบปลายภาคเร ยน ว ชาคณ ตศาสตร ป 2 ช ดท 1 แบบทดสอบปลายภาคเร ยนท 1 คณ ตศาสตร ระบบส บพ นธ แบบทดสอบ


แบบทดสอบ แบบฝ กห ด แบบทดสอบท ายบทเร ยน ว ชาคณ ตศาสตร ป 2 ช ดท 1 หน วยการเร ยนร ท 7 การว ดความยาว แบบทดสอบ คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร ช นประถม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *