แปลง Excel เป็น Pdf หลาย Sheet

แปลงสมดงานหลายเลมเปนไฟล PDF ดวย Kutools for Excel. เปดโปรแกรม Excel แลวเปดไฟล Excel ทไดจาก.


พ มพ เอกสาร Pdf จากเอกสารส ให เป นขาวดำ ด วย Foxit Reader ทำได อย างไร

เราสามารถแปลงไฟล Excel เปนไฟล PDF ดวยคณสมบตบนทกเปนใน Excel คณสามารถทำไดดงน.

แปลง excel เป็น pdf หลาย sheet. เลอกเพมไฟลทคณตองการแปลงเปนสกล PDF XLS XLSX และ ODS ลากและวางไฟลหรอเพมมนโดยการคลกทปม. แปลงไฟลจาก Excel ไปเปน PDFดเพมเตมไดท httpwwwdoesysteminfo201509excel-pdfhtml. วธการ แปลงไฟล Excel เปนไฟล PDF.

เปดไฟล excel ทตองการแปลง 2. เปดเวรกบกทมเวรกชตทคณจะบนทกเปนไฟล PDF ไฟลเดยวและเลอกเวรกชต. วธแปลงไฟล Excel เปน PDF.

วธการแปลง Excel เปน PDF. หากคณตองการแปลงสมดงานหลายเลมเปนไฟล PDF คณสามารถใชไฟล Kutools สำหรบ Excels ตวแปลงรปแบบไฟล. เปดไฟล Excel แลวคลกไฟล เนอไมมมน.

ขอดของการแปลงไฟล Excel เปนไฟล PDF กคอสงใหใครแลวเปดอานไดทกเครอง ถงไมไดตดตงโปรแกรม Office กไม. ทำการพมพ Sheet ทงหมดออกเปนไฟล PDF เพยงไฟลเดยว โดยใช Microsoft Print to PDF ตามขนตอนดงน. วธการแปลงไฟล excel เปน pdf นนผมกเชอวาหลายคนคงจะทำไดกอาจจะทำไดอยแลว แตวาหลายคนกอาจจะไมรวาถาเราจะแปลง.

ลากและวางไฟล Excel ของคณลงในกลอง หรอคลกปม Choose File เพอคนดไฟลทตองการอปโหลด ไฟลของคณจะถก. วธสงพมพจาก Excel ใหเปน pdf ทกเวคชสใหเปนไฟลเดยว 1.


ว ธ ลบแอพในคอม Windows 10 เร ยนร ว ธ ลบแอพในคอม Windows 10 สำหร บม อใหม


แปลงไฟล Pdf เป น Word เร ยนร การแปลงไฟล Pdf เป น Word แบบง ายทำอย างไร


ว ธ น บจำนวนคำในเอกสาร Pdf เร ยนร ว ธ น บจำนวนคำในเอกสาร Pdf ทำอย างไร


ต ดไฟล Pdf ว ธ การต ดไฟล Pdf ออกเป นท ละหน าด วย Pdf Shaper


Excel Tips ส ตรเด ยว Vlookup ได หลายช ทด วย Vlookup Indirect Youtube


การก ค น Sheet ท ถ กลบและถ ก Save ไว แล วในโปรแกรม Excel ทำอย างไรด เทคโนโลย


Excel Tips ส ตรเด ยว Vlookup ได หลายช ทด วย Vlookup Indirect Youtube


รวมไฟล Pdf ว ธ การรวมไฟล Pdf หลายๆไฟล มารวมก น


รวมไฟล Jpg เป น Pdf ว ธ การรวมไฟล Jpg เป น Pdf แบบง าย


เปล ยนส เส นตารางในเอกสาร Word มาเร ยนร ว ธ เปล ยนส เส นตารางในเอกสาร


ว ธ การแทรกร ปภาพเข าไปบนห วเอกสาร Word ท กๆหน า ทำอย างไร


Pin By Casey Clark On Job In 2020 Learning Microsoft Excel Shortcuts Excel Hacks


แปลงไฟล Pdf เป น Word ให สมบ รณ 100 แบบไม เพ ยน How To Convert Pdf To Document By Krucompost Youtube


แปลงไฟล Pdf เป น Word ให สมบ รณ 100 แบบไม เพ ยน How To Convert Pdf To Document By Krucompost Youtube


แปลงไฟล เป น Mp3 ว ธ การแปลงไฟล เป น Mp3 ด วยโปรแกรม Format Factory


แปลงไฟล Excel เป น Pdf เร ยนร ว ธ การแปลงไฟล Excel เป น Pdf ด วย Exce


Ep1 Excal สต อคส นค าอย างง าย โดยส ตร Vlookup Youtube


Excel การแปลงว นท Text ให เป นว นท Date ว ธ ท 1


ป กพ นในบอร ด Account Bank Finance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *