ตาราง การ ฉีด วัคซีน แมว

เปนททราบกนดวา การทำวคซนชวยลดโอกาสการตดโรครายทงในสนขและแมว แตอยางไรกตาม หลายครงทหลายคนยงสบสนกบตารางการรบ. ฉดวคซนนองหมา-นองแมว ฟรทวประเทศ —–นายก.


True แจกกล อง Trueid Tv ฟร สำหร บล กค าทร ม ฟ เอช และทร ออนไลน ท ทร ช อป ฟร

ผลไมพงประสงคจากการฉดวคซนทรายแรงทสดคอการเกดมะเรง fiss เวลาพาแมวไปฉดวคซน สตวแพทยอาจเลอกฉดวคซนแมวในตำแหนงทจำเพาะ.

ตาราง การ ฉีด วัคซีน แมว. สขภาพ Cats Vaccination Schedule ตารางการฉดวคซนแมว โดยทวไปแลววคซนแมวจะประกอบไปดวยวคซนหลกFVRCP โดยจะเรมใหวคซนตงแต3-4 สปดาห สวนวคซน. กระตนวคซนพษสนขบา ไขหด และ โรคระบบทางเดนหายใจสวนตน ชองปากและลนอกเสบ. แมวแรกเกดอายประมาณ 3-4 สปดาห.

แนะนำใหฉดวคซนหลกใหลกแมวและแมวทกตวโดยไมคำนงถงรปแบบการดำรงชวตของแมว สวนวคซนทางเลอก หรอเรยกวาวคซนทไมใชวคซน. ขออธบายกลมของวคซนในแมวกอนนะครบ แบงคราวๆเปน 2 กลม. การฉดวคซนในสนขถอวาเปนสงทจำเปนมาก เนองจากมโรคตดเชอหลายโรคทมการระบาดสงในประเทศไทย ซงโรคทสำคญในสนขมดงน.

การฉดวคซนหลก fvrcp สามารถเรมฉดไดตงแตอาย 6 สปดาหขนไป โดยลกแมวจะไดรบการฉดวคซนทกๆ 3-4 สปดาหจนกวาจะมอายถง 16 สปดาห แต. นอกจากการดแลเอาใจใสนองแมวในเรองการดแลสขภาพ เลอกอาหารทด เพอชวยเสรม 6 สญญาณสขภาพด. วาจะเปนการปอนนม การฉดวคซน หรอการดแลสขภาพ จะตองปฏบต.

วคซนพษสนขบา 80 บาท หลงจากเขมแรก 3-4. วคซนรวมไขหดหวดแมว 250 บาท หลงจากเขมแรก 2- 4 สปดาหฉดซำอกครงราคาเทากน 2. Feline core vaccine คอกลมทจำเปนหรอควรอยาง.

เลยงแบบระบบเปด ตองฉดอะไรมงครบ วนนไปถายพยาทธ กบหดแมวมา. JE1 JE2 หางกน 1 – 4 สปดาห. วคซนเผอเลอก Optional vaccines คอตบ-บาดทะยก-ไอกรน ไมมเซลล.

นอกจากนแนวทางการฉดวคซนเขากลามเนออาจพจารณาใหจำนวน 5 เขม ในวนท 0 3 7 14 และ 28 หรอฉดเขาใตผวหนงจำนวน 4 เขม ในวนท 0 3 7 และ 28.


ตารางแสดงน ำหน กตามเกณฑ ส วนส งของเด กอาย 0 5 ป เด ก ภาษาอ งกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *