แมว Norwegian Forest

แมวนอรวเจยน ฟอเรสตนนเปนแมวสายพนธโบราณทมถนกำเนดทประเทศนอรเวยเมอกวา 500 ทแลว บางคนยงเชอกนวาแมวสายพนธนนาจะมมายงกวา 2000 ปเสยอก เจา. แมวชนดนจะมทงแบบมขนสน หรอไมมขนเลยกได แถมยงเปนแมวทเขาสงคมเกง มความออนโยน และสามารถฝกไดงาย มราคาอยทประมาณ 14000 42000 บาท.


ป กพ นในบอร ด Fur Babies

Norwegian Forest Cat ทโตเตมวยและแขงแรงอาจมนำหนกตวไดตงแต 4-7 กโลกรม แมพวกมนจะเพงเปนทรจกไปทวโลกไดเมอไมกทศวรรษทผานมา แตถาไปถามชาวนอรเวยละก พวกเขา.

แมว norwegian forest. สายพนธแมว ทราคาไมเปนมตรกบเงนในกระเปา มสายพนธไหนบาง. They look big because of their thick and long hair. The gentle and friendly Norwegian Forest Cat Norwegian is fond of family members but does not demand constant attention and petting.

Fairycoonz Maine Coon Cattery ฟารมแมวเมนคน กรงเทพมหานคร. เมนคน 100 Maine Coon CFA Register. แมว Norwegian Forest มตนกำเนดจากยโรปเหนอทำใหมนอยในรายชอสายพนธแมวราคาแพง แมวพนธนถกปรบใหเขากบสภาพอากาศหนาวเยน สงทนาสนใจเกยวกบสายพนธนกคอมน.

The fur helps to protect the body when living in the Norwegian Forest fur are silky smooth and vary in length depending on the season. นอรวเจยนฟอเรสต Norwegian Forest Cat แมวนอรวเจยน ฟอเรสตนนเปนแมวสายพนธโบราณทมถนกำเนดทประเทศนอรเวยเมอกวา 500 ทแลว บางคนยง. นอรวเจยนฟอเรสต เปนแมวทมความฉลาดและสามารถเรยนรไดอยางรวดเรว มความออนโยนและเปนมตรกบสมาชกในครอบครว แตมนไมตองการการเอาใจใสแบบสมำเสมอ เปนแมวทไว.

จากตำนานของความสวยงามของแมวพนธน ชาวนอรเวยไดเรมพฒนาสายพนธของแมวปาของตนเองเปนสายพนธทไดรบการยอมรบ นอรวเจยน ฟอเรสต ไดถกนำมาแสดงในงานแสดงแมวท. Long thick and bushy tail feathers. รปรางและขนสองชนคอสงททำใหแมวพนธนอรเวเจยนฟอเรสตมเอกลกษณ ขนทหนาแนนและยาวชวยปกปองรางกายของแมวในฤดหนาว นอกจากนมนยงมโครงรางทสมดล ม.

Despite the hardy facade this breed is very much a homebody that enjoys the company of other pets. สยามส หรอ วเชยรมาศ พนธแท ตดตอผขาย. Norwegian Forest Cat ลกษณะพเศษกคอ มนจะมขนทยาวมาก คาดวามไวเพอปองกนอากาศหนาวแถวนนนนเอง สองรางกายจะใหญโตนาอม นากอดมาก ขอนสนนษฐานวามาจากสายพนธบรรพบรษ.

They is satisfied to be in the same room with people and will entertain himself if no one is home. They quiet voice is employed only when he needs something dinner on time perhaps and rises only if they is ignored. ในป คศ1980 นอรเวเจยนฟอเรสตไดเขามาในประเทศสหรฐอเมรกาโดยไดรบการชวยเหลอจาก Norwegian Forest Cat Fanciers Association ซงเปนกลมคนทตองการใหแมวพนธ.

8050 likes 20 talking about this. The Norwegian Forest is a cute and lively cat who loves to mingle with parents. Known as the Skogkatt in its native Norway the Norwegian Forest Cat is a large semi-longhaired cat whose rugged appearance fits its name.

2021 – สำรวจบอรด Maine Coon Norwegian Forest Cat Savannah Cat Bengal Cat ของ BLACK WHITE CAT ซงมผตดตาม 139 คนบน Pinterest ดไอเดยเพมเตมเกยวกบ แมว สตว แมวเมนคน. เพจทจะลงรปนองแมว Norwegian Forest นารกๆๆ. Norwegian Forest Cat เปนสายพนธของแมวบานทมตนกำเนด จากสายพนธโบราณทมถนกำเนดทประเทศนอรเวยโดยพวกไวกงราว ๆ 1000 ป.

About the Norwegian Forest Cat. ขายแมว ลกแมววเชยรมาศ Siamese Cat แมวมงคลไทยโบราณสายพนธไทยวเชยรมาศ หรอแมวสยาม จดทะเบยนพาณชย.


ป กพ นโดย Raymond Knol ใน Norwegian Forest Cats Ozzy Gerrit Bella Dirk En Spook


Omg แมวเมนค น ส ตว สต ฟฟ หมาแมว


Pin On Maine Coon Norwegian Forest Cat Siberian American Bobtail


Tartoh目 巨大な猫は メインクーンの猫 世界最大の繁殖します Norwegian Forest Cat Siberian Cats Beautiful Cats


Pin On น องแมวน าร ก


See More How To Groom A Norwegian Forest Cat แมวน อย


Quiet As A Mouse Norwegian Forest Cat Is Generally Quiet But When He Speaks Its With Chirps And Meows แมวเมนค น ล กแมว แมว


Nice 20 Of The World S Most Expensive Cat Breeds Costing Up To 100 000


White Norwegian Forest Cat Norwegian Forest Cat Cat Breeds Large Domestic Cat Breeds


404 Not Found


40 Cutest Cat Images That Will Make Your Day So Much Better Animals Comparison ส ตว เล ยง ร ปส ตว น าร ก ล กแมว


Pin On Beautiful Cats


Pin By Miriam Salas On แมว Gorgeous Cats Cute Cats Beautiful Cats


Pin On น องแมวน าร ก


ป กพ นโดย Duli ใน Cats Kittens


40 Cutest Cat Images That Will Make Your Day So Much Better Animals Comparison แมว ร ปส ตว น าร ก ส ตว


Nice 20 Of The World S Most Expensive Cat Breeds Costing Up To 100 000 แมว


Love ล กแมว


Pin On น องแมวน าร ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *