ปัด ทศนิยม Excel

เมอตองการหยดการปดเศษตวเลขในเซลล ใหคลกปม เพมทศนยม เลขทศนยม บนแทบ หนาแรก จนกวาคณจะมจานวนจดทศนยมท. ฟงกชน round ปดเศษตวเลขเปนจำนวนทศนยมทคณกำหนดคา หากตวเลขถดไปทางดานขวาอยระหวางศนยถงสหลกจะปดลง ตวอยางเชนหากคณปด.


ว ธ การอ ดเส ยงในคอม Windows 10 มาเร ยนร ว ธ การอ ดเส ยงในคอม Windows 1

จำกด จำนวนตำแหนงทศนยมดวยคำสง Format Cell ใน Excel.

ปัด ทศนิยม excel. เฉลยชวงและปดเศษขน ลงคาเฉลยดวยสตรใน Excel. เทคนคการจดการทศนยม การปดเศษ การใชสตร Round INTเพอใหเราสามารถ. เรยนรเกยวกบการปดเศษขน ลง หรอเปนพหคณหรอเปนเลขนยสำคญใน Excel 2010 เปลยนจำนวนหลกซง Excel แสดงหลงจดทศนยม.

เลอกเซลลวางตวอยางเชนเซลล C3 ปอนสตรของ รอบ เฉลย A1. สำหรบคำสง FLOOR F12001 ถามทศนยม 2 ตำแหนงก. 2ในชองใสสตรใหใสคำสง FLOOR F12001 3ผลลพธทไดคอ 23 ซงไมมการปดเศษ 9 ขน.

สตร Excel นารประจำวน. A7 1 เขาไป. โดยปกตเราสามารถจดรปแบบเซลลเพอ จำกด จำนวนตำแหนงทศนยมใน Excel ไดอยาง.

ปดเศษ ปดขน ปดลงชวงของเซลลใน Excel. สตรแสดงคาคำนวนโดยปดเศษทศนยมขน หรอลงดวย Excel งายๆ. วธท 1 ใชสตรตดทศนยม ROUNDDOWN number num_digits number จำนวน ซงจะกรอกจำนวนลงไปโดยตรง หรอ อางองเซลลกไดครบ num_digits.

เวลาเราใช Excel คำนวณตวเลข บอยครงผลลพธจะออกมานาเกลยดหนอยๆ เพราะมทศนยมเยอะเกนไป เชน 12345465 ดงนนการปดเศษทศนยมไดจงเปนสง.


ว ธ เปล ยนส เส นตารางใน Excel มาเร ยนร ว ธ เปล ยนส เส นตารางใน Excel ก น


ว ธ แปลง Pdf เป นไฟล Jpg


สร าง Qr Code Facebook Page เร ยนร สร าง Qr Code Facebook Page แบบง ายๆ


ป กพ นในบอร ด Computer Tips Tricks


ว ธ แปลง Pdf เป นไฟล Jpg


ว ธ การอ ดเส ยงในคอม Windows 10 มาเร ยนร ว ธ การอ ดเส ยงในคอม Windows 1


การใช งาน Quick Access ใน Windows 10 ว ธ การใช งาน Quick Access ใน Windo


แอพบ นท กออมทร พย Ep2


การปร บเปล ยนตารางใน Word ให เป นข อความ แบบรวดเร ว


ว ธ กำหนดให Excel ป ดค าทศน ยมตามต องการด วยฟ งก ช น Fixed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *