แมว นอน นาน

รหรอไมวาแมวนอนวนละกชวโมง คำตอบคอ โดยเฉลยแลวแมวจะนอนถงวนละ 16 ชวโมงดวยกน โอโห นอนเยอะเหมอนกนนะเนย การทแมวนอนนาน. ทนอนเยนแมว DIY เองไดงาย ๆ ไวเปนตวชวยดบรอนสำหรบนองเหมยว แคใชของทหาไดในบาน แมวตวโปรดกไดนอนชลบนท.


ป กพ นโดย Farath ใน ม มท ก ไม ร จ ก ม มตลกๆ ตลก แมว

สาเหตทเปนเชนนนกเพราะวาแมวจดอยในสตวตระกลเสอซง มนยงมสญชาตญาณของนกลา และชวง.

แมว นอน นาน. เหลาทาสแมวคงจะเคยเจอการทำทาทาง หรอพฤตกรรมสดแปลกตางๆ นานา ของเจาเหมยวกนมาบางไมมากกนอยใชไหมคะ. มนษยเราตองการเวลานอนประมาณ 6-8 ชวโมงตอวน แตแมวตองการเวลานอน 12-16 ชวโมง บางตวอาจจะนอนนานถง 20 ชวโมงเลยกม. แยกหองนอนกบนองแมว โดยปกตแลวแมวเปนสตวทหวงอาณาเขตของตวเองมากคะ ดงนนการทเราเตรยมพนทใหกลายเปนทนอนของเคาโดย.

นน ลองมาดกนกอนวา แมวนอนนานแค. แมวาจะยงไมมทฤษฎไหนทออกมายนยนไดวาเหตใดวนนงๆ แมวถงนอนนานมาก เพราะถาจบเวลากนดแลว นองแมวนอนตอวนราวๆ 16-20 ชวโมง เลย. แมวตองการการนอนหลบถงวนละ 15 ชวโมง แมสภาพอากาศเลวรายแคไหนกนอนแบบสบายๆ นนแหละคอเหตผลวาทำไมแมวถงชอบขนมา.

แมว Cat สตวเลยงสดฮตทนยมกนทวทกมมโลก ไมนาเชอวาแมวจะตดโผรายชอนกบเขาดวยเชนกน โดยพบวาแมวจะใชเวลานอนถง 13 ชวโมง. ลกแมวนอนนานเกนไป ไมคอยกนนม มนเปนอะไรหรอเปลาคะ. ถาถามเจาของนองแมวทงหลาย วาในหนงวนนองแมวทำกจกรรมไหนบอยทสด คณคดวาคำตอบจะออกมาเปนอะไร.

ถาแมวปวยจะนอนเยอะเปนพเศษ ถาแมวไมมอาการผดปกตอนๆ อยางอวก ทองเสย ไมกนอาหาร หรอตวบวม ใหคณคอยสงเกตการณ. รหรอไมวาแมวนอนวนละกชวโมง คำตอบคอ โดยเฉลยแลวแมวจะนอนถงวนละ 16 ชวโมงดวยกน โอโห นอนเยอะเหมอนกนนะเนย การทแมวนอนนาน. ทนอนแมว ลายการตน หรอ เบาะแมวทเราขนซอมาอยางด เอามาวางไวดบดในตำแหนงทคณแมวเขามกจะมานอน แตเอาเขาจรงๆ พอโกเมสเดนมาเหน.

แมวนนขนชอเรองนอนนาน บางทกนานเปน 16 ชวโมงตอวนเลยดวยซำ แตใชวาแมวจะนอนรวดเดยวซะ. ในการจะตอบคำถามวา ทำไมแมวถงนอนเยอะจง. ฉนไวใจคณ ฉนรกคณ หรอ อยหาง.

แมว อาศยอยเคยงขางกบมนษยมานานประมาณ 9500 ป แตยงมอกหลายสงท.


ป กพ นในบอร ด Documentary


โดยเฉพาะหญ าแมวท เข าบอกว าก ญชาแมว ผมชอบมากๆเวลาเขาเร ยกผมข นบ านเข าก ใช อ นน แหละ ล อผมข นบ าน


และม กจะนอนน งๆมองกล อง ให ถ าย เป นแมวร งานว าต องเป นแบบให ถ าย


ผมเป นแมวชอบกล องมากๆ เวลาม พ สด ก ชอบมานอนข างๆ ถ า


หน าห องนอนพ ป ท บ านว ชรพลร องจนหมดแรงพ ป ก ย งไม เป ดส กท ผมเป นแมวช อม ม ม ทว ส ข น องชายพ ปอนด ร งร ตน ทาสแมว


Sugar ช การ แมวข างบ านมาน งเฝ านอนเฝ าร องโวยวายเป นป ๆขอเข าบ านยายฤด ศร ภ กด แม ของพ ปอนด ร งร ตน ท เป นภ มแพ ขนแมว ในท ส ดก ชนะ ทาสแมว


All About Maew Why Cat ทำไมต องเป นแมวเหม ยวด วยนะ Why C


ป กพ นในบอร ด Documentary


มาหลบนอนอย น เอง หาต อง นาน นอนแบบรวมญาต


ทาสแมว


Sugar ช การ แมวข างบ านมาน งเฝ านอนเฝ าร องโวยวายเป นป ๆขอเข าบ านยายฤด ศร ภ กด แม ของพ ปอนด ร งร ตน ท เป นภ มแพ ขนแมว ในท ส ดก ชนะ ทาสแมว Siam Land 6


ช ก าแมวข างบ านทำไมมานอนบนห วแม เรา Sugar ช การ แมวข างบ านมาน งเฝ านอนเฝ าร องโวยวายเป นป ๆขอเข าบ านยายฤด ศร ภ กด แม ของพ ปอนด ร งร ตน ท เป นภ มแพ ขนแ


ปล กแมว ฮ นเตอร Youtube


มาทำความร จ กก บ น องอ วน เป นแมวท เก ดต งแต ผม ม ม ย งไม เข าอน บาล 1 เลย เป นแมวเพศเม ย น าร ก เล ยงง าย และพ งเส ย ช ว ตไปเม อไม นานน เอง อาย น าร ก


ปฏ ร ยาของ พ อแมว เม อได เจอล กน อยคร งแรก ท งน าร กและอ อนโยนจนค ณส มผ สได Catdumb Animal ส ตว น าร ก ส ตว สต ฟฟ


ผมเป นแมวข ร อน ต องเข ามานอนในห องแอร ตลอด และเป นแมว ท หล บง ายมากขอแค ม ลมเย นๆ


Sugar ช การ แมวข างบ านมาน งเฝ านอนเฝ าร องโวยวายเป นป ๆขอเข าบ านยายฤด ศร ภ กด แม ของพ ปอนด ร งร ตน ท เป นภ มแพ ขนแมว ในท ส ดก ชนะ ทาสแมว


และผมม กจะไม ชอบให แมวต วไหนมาแย งท ๆของผม อย างเช นท นอน


แต ถ งอย างน น ผมก ม ม มเผลอนา และเจ ามน ษย ก ชอบมาถ าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *