แมว Goose

เผยความลบของเจาเหมยว Goose คหแมวเหมยวจาก Marvel Captain ระวงสปอยล. นอกจากนางเอกทมากฝมออยางBrie Larson ทรบบทเปน กปตน มารเวล ไดอยางสมบรณแบบ ซนททาสแมวจบตามองกคงหนไมพน การปรากฎตวเจาGoose แมวเหมยวสสมขนปกปยทเตรยมมาแยง.


Pin By Chitra Angsumalee On 9 Lives Cats Animals Pets

กระแสมาแรงทสดในขณะนสำหรบการมาของ กปตน มารเวล Marvel Studios Captain Marvel ซเปอรฮโรทแขงแกรงทสด.

แมว goose. หมอนม IG แลวไปฟอลกนไดท moncomicworldสนบสนนเพจงายๆเพยงกดแชรคลปน. Endgame อกครง แตเมอไมมทงใน. จากหนงสอ Comic ตอนนงจะเลาเจา Goose สามารถแพรเผาพนธโดยการออกไข ไดเปนรอยๆ ฟองเลยนะ.

เจาเหมยว Goose รบบทโดยแมวทชอวา เรกก แตดวยบทของ Goose มอยหลายซนดวยกน ทมงานเลยหาสตนตมาเสรมทพใหเรกก Reggie อก 3 ตว Archie Rizzo และ Gonzo แตบอกเลยวาทกอยางเปะ. Goose ถกแสดงโดยแมว 4 ตว. หนงในจดทนาสนใจของภาพยนตร Captain Marvel คอเจา Goose แมวนารกสสมทไดรบการตอบรบจากแฟนๆภาพยนตรมารเวลจนถงขนมการสตรมมงลกษณะนสยของมนออกมาใหเราไดชมกน.

ตวอยางหนงไดยนยนแลววาเราจะไดเหนเจาแมวสสมมบทบาทในหนงแนๆ แตในฉบบหนงไดเปลยนชอจาก ชวอ เปน กส ซงไดแรงบนดาลใจจากตวละครใน Top Gun ครบ. Goose the Cat The friendliest and furriest resident of Project Pegasus Goose is the affectionate tabby cat that joins Carol Danvers and Nick Fury on their adventure. ในฉบบคอมมคนน แครอลหรอกปตนมารเวลมคหเปนแมวเหมอนในหนง ซงใชชอวาชวอ ชอทตงตามชวแบคคา คหของฮน โซโล ใน Star Wars แตในฉบบหนงเปลยนชอเปนกส.

เหลาสาวกทาสแมว ผหลงรกเจา Goose แมวเอเลยนจากหนงเรองลาสดใน MCU อยาง Captain Marvel ตางกคาดหวงสงวาจะไดเหนมนปรากฎตวออกมาใน Avengers. Captain Marvel มารจกฮโรหญงสดทรงพลง Captain Marvel และเจาแมวสม Goose. เหนอสงอนใด The Untitled Goose Game ใหเราแปลงรางเปน ตวตลก ทกอความวนวายใหกบชาวเมอง อลหมานแตกสรางเสยงหวเราะและรอยยม จนสดทายกไมมใครถอสาเจาหานแสนซน.

แมวคนฅน กบถนนดนตรของอารต – อรรณพ มสกโปดก มอกตารมอดทหลายคนคดถงจาก goose brown flying pry may-t และอกหลายโปรเจกตทเขารวมเลน ปจจบนทำวง ghost คายเพลง halfdry มงานประจำ คอ. 73 likes 1 talking about this. ถกใจทาสกส เผยภาพแฟนอารทโปสเตอร Endgame เวอรชน Goose – เชครอบฉายเมเจอร Major Best cinema in Thailand The Best cinema.

ในสวนนไมไดเกยวกบเนอเรองใน Captain Marvel แตจากการพดคยกบผกำกบทงสองคนอยาง Boden และ Ryan Fleck พวกเขากไดบอกมาอยางชดเจนวาเจา Goose เปนแมวตวเมย.


ป กพ นในบอร ด Cute Animals


Do Not Speak To Me Today Unless It S About Captain Marvel S Cat Goose Captain Marvel Marvel Characters Marvel Posters


แมวการ ต น ล กแมว ส ตว การ ต น เปล อกโทรศ พท ม อถ อภาพ Png และ Psd สำหร บดาวน โหลดฟร ในป 2021 ล กแมว แมวน อย การ ต น


Cat Wink French Cats Cat Allergies Cute Animals


Napoleon Kittens Napoleon Breed Standard With A Closer Examination The Napoleon Cat Katzen


Hero Stray Cat Masha Saves Abandoned Baby In Freezing Weather


Our Pretty Goose From A Stray Helpless Kitten To The Happiest Sweetest Girl Imaginable


Artstation Captain Marvel S Goose In The Avengers Endgame In Shoo Avengers Captain Endgame Goose Marvel Marvel Cartoons Marvel Artwork Marvel Drawings


Goose Iphone Wallpapers Iphonewallpaper4k Iphonewallpaperfall Iphonewallpa Phone Wallpaper Marvel Phone Wallpaper Marvel Superheroes Marvel Avengers


Pin On Movies Tv Shows Books And Other Stuff


Goose The Cat Flerken Marvel Comic Character Marvel Characters Captain Marvel


ป กพ นโดย Mari Carmen Padial Morillas ใน Pixel Art


ป กพ นโดย ณ ฐดน ย ว เศษก ล ใน ตะม ตะม


Captain Marvel S Goose The Cat Funko Pop Toy Delivers Cuteness And Spoilers Captain Marvel Marvel Figure Funko Pop Marvel


Pin On Marvel


Captain Marvel I Am Goose Created By Susto Marvel Merchandise Captain Marvel Marvel


Pin On Marvel


แมว แมว แมวตลก แมว ร ปส ตว น าร ก


Goose Will Stop Thanos Dazzler Marvel Marvel Films Marvel Posters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *