แมว Burmese

แมวศภลกษณ Burmese Cat ลกษณะสขน ขนสน สนำตาลเขมคลายสสนม สทองแดง บรเวณสวนห ใบหนา ปลายขา หาง จะมสนำตาลเขมกวาบรเวณลำตวทวๆ ไป. แมวสายพนธโกนจา มลกษณะคลายกบแมวสายพนธตางชาตอกสายพนธหนง คอ บอมเบย Bombay แมวขาวมณ หรอ แมวขาวปลอด.


Formidable แมว

แมวไทยเบอรมส เปนแมวขนาดปานกลาง ขนสนำตาลไหมคลายสทองแดง มสเขมทสวนตาง ๆ 9 ตำแหนง คอ.

แมว burmese. A profile on the Burmese cat breed a cat described as a little military tank draped in satin. Burmese are medium-sized cats with a compact and muscular body. ลกษณะยนสของวเชยรมาศคอ cscs BB DD ซงอยางทบอกไปวา c คอเผอก cs คอเผอกไมสมบรณแบบแมวสยาม วเชยรมาศ เผอกไมสมบรณของวเชยรมาศคอเมดสยงมอยเเตพการ ทำงาน.

BurMau Vega Star champagne burmese kittenjpg 3500 2333. – จมกและหนาผาก 1. ตรงกบความหมายวา เพชรแหงดวงจนทร หรอ Moon Dimond แมววเชยรมาศเปนแมวไทยชนดแรกทฝรงรจก และตงชอวา SIAMESE CAT หรอ SEAL POINT แมวแตมสครง.

Burmese Catjpg 304 213. Nikki Horner first found an American Shorthair with the fur and eyes she desired. แมวศภลกษณ Burmese Cat หรอ แมวทองแดง ทในปจจบนในประเทศไทยเรมหายากแลว เหลาคนรกแมวมกจะรจกดกบแมวเซเลบในเพจ จอนนแมวศภลกษณ ซงเปนแมวทมสนำตาลแดงเขม ซง.

แมวเบอรมส ทองแดง หรอ ศภลกษณ เปนพนธแมวบานซงกำเนดในเอเชยตะวนออกเฉยงใตและมการพฒนาในสหรฐอเมรกา แมวเบอรมสสมยใหมสวนใหญเปนลกหลานของแมวเพศเมยตว. – ใบห 2 ขาง. แมวพนธนเปนแมวอารมณด รกเจาของ ขเลนและชอบอยากรอยากเหนไปตลอดชวงชวต.

Burmese Catjpg 5184 3456. So how did she do it. The short glossy single coat may appear pointed when the cats are young and may darken over time.

ยงไงกตาม แมวพนธนสามารถถกแบงออกได 2 ประเภท คอ European Burmese และ Contemporary Burmese ซงแมวชนดแรกนนมจมกและปากทยาวและแคบกวา โดยมรอยแยกทจมกไมเดนชด ทงยงมศรษะทแคบ. แมวเบอรมส เปนแมวทกลมทงตว ไมวาจะเปนศรษะ ปลายห ตา คางหรอแมกระทงเทา แมวพนธนดแขงแกรงมนคงทงรปลกษณและความรสก และแขงแรงมาก. The Suphalak is a natural breed and should not be confused with the sable Burmese cat an established American and European created breed which expresses the colorpoint Burmese gene that results in a dark points on the extremities such as the ears feet and tail as well as a dark mask on the face.

Burmese Cat Gamse Zurich Switzerlandjpg 4032 3016. The body is surprisingly heavy topped with a rounded head. Then she crossed him with one of her female Burmese.

The large eyes are quite expressive. The breed she created was named Bombay after Bombay India where the black leopard is from. มาทำความรจกกบ แมวศภลกษณ Burmese Cat จะรำรวย มสขภาพด และการงานรงเรอง ดงนนคนชนสงในสมยกอนจงนยมเลยงแมวพนธน.

This guide has facts about the types of Burmese their features health nutrition and care. – ปลายเทาทง 4 ขาง. Burmese Cat Housejpg 5184 3456.

ทำความรจกกบแมวศภลกษณ Burmese Cat หรอ แมวทองแดง ทในปจจบนในประเทศไทยเรมหายากแลว ซงเปนแมวทมสทองแดงหรอนำตาลแดงเขมทวตว. Burmakatze-chocolateJPG 2000 3008. The Suphalak is a solid reddish-brown copper colored short-haired breed of cat originating in Thailand.

It would basically have the body shape of the Burmese but with a shiny black coat and copper eyes.


Pin By Supanit Tosuk On Cats Burmese Cat Cat Breeds Tonkinese Cat


5 Beguiling Facts About Burmese Cats Mental Floss Burmese Cat Burmese Kittens Cat Breeds


ข อม ลแมวโคราช หร อ แมวส สวาด แมวไทยนำโชค 7 ร ป ส น ข แมว หมา


Thaicat


New Thai Cat Mocha Burmese Cat Cats Korat Cat


British Burmese Catfile British Burmese Cat


Burmese Cat ส ตว เล ยง


Burmese Cat Great Cats Very Intelligent Wow What A Beautiful Cat I Love The Colors On This Cat By Robindu แมว ส ตว เล ยง แมวน อย


ข อม ลแมวศ ภล กษณ Burmese Cat แมวไทยโบราณ ในป 2021 ส น ข แมว หมา


ป กพ นในบอร ด Thai Cat แมวไทย


แมวว เช ยรมาศ แมวบ า ส ตว น าร ก แมว


Coco Seal Point Cat Www Purrinncats Com แมว


I Need More Sleep แมว


ป กพ นโดย Courtney M Boland ใน Cat Lady


Pin On Cats


ป กพ นโดย Cats In Care ใน Cat Breeds


Love The Colors Xmas Present Black Friday Cyber Monday ส ตว เล ยง แมวตลก แมว


ป กพ นโดย Prasit Tangjitrapitak ใน Thai Cat แมวไทย


แมวส สวาด Google Search แมว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *