แมว หนวด ยาว

อกหนงหนาทของหนวดแมวคอ เปรยบเสมอนเรดารวดความแคบ-กวางของสถานท ทจะมดหรอลอดผาน ถาหากวาหนวดสามารถผานไปได กเทากบ. ดวงตาออกเปนลกษณะเหลองๆ หรอออกสอำพน หนวดของแมว.


ซาส บ านแมวหนวด Chill Hipster Sarsi Cat

ลกแมอายเพงจะ4เดอนมหนวดยาวไมเทากน ตามรปเลยคะ เพงจะรบมาไดไมนานเลยเพงสงเกตเหน มหนวดขางนงยาวแตอกขางสนไมมรอย.

แมว หนวด ยาว. แมววลาศ มสดำเกอบทงตว ขนเรยบ ยกเวนใบหทงสองขาง ปากลางลงมาถงหนาอก ปลายเทาทงส และจากทายทอยบนหลงจนถงปลายหางมสขาว. แมวดำตาสเหลองมหนวดยาวบนพนหลงสดำ ดาวนโหลดวอลเปเปอร สดำ แมว สตว สตวเลยง พนหลงสดำ ดวงตาสเหลอง สตวเลยงคนรก แมว. แมนองสองขาว – คดวาหนวดแมวฝรง จะยาวและหนากวาแมวไทยนะคะ เพราะแมวทบานเมองไทย กหนวดสนจดเดยวคะ ยงตวแมแกน ยงสนมาก.

ขนทขนเหนอรมฝปากบนของคน สงทมลกษณะเปนเสนยาว ๆ ขนตามบรเวณปากของสตวบางชนด เชน หนวดกง หนวดปลาหมก หนวดแมว. ความสำคญของ หนวด แมว หนวด แมวไมเพยงแคชวยทำใหแมวดนารกขน แตเปรยบเสมอนตวรบความรสก เปนเรดาหในการตรวจจบสงเคลอนไหว. หางยาว ปลายแหลมชตรง โคนหางใหญ.

หนวดของแมวไมไดมเสนประสาทแตรบความรสกได เปนเพยงขนชนดหนงทเปลยนแปลงไปเพอทำหนาทพเศษ กลไกคอเมอ. หนวดแมว ทเรามองเหนเปนเสนยาวๆ อยบรเวณใบหนา หวคว แกม รมฝปากบน และคางของนองแมวนน มชอเรยกตามตำราวา Vibrissae หรอ Whiskers ซงเปน. แมวใหคณ๑๗ ชนด แมว.

ยนยาวออกมานอกกลบดอกเหนไดชดเหมอนหนวดแมว อบเรณเปน 2 พ ดานบนบรรจบกน กานเกสรเพศเมยเรยวเลก ยาว 5-6 ซม. วนนจมขวนเลอดซบเลย เราเลยเหนวาเลบยาวแลว กเลย. นอกจากนยงใชนำทางไปในทางทแคบๆ เพราะเวลาแมวเดน มนจะใชหวนำไปกอน โดยขนาดความยาวของหนวดแมวนนจะเทากบความกวางของลำตวหนวดแมว.


ซาส บ านแมวหนวด Chill Hipster Sarsi Cat


Ulzzang Korean Asian Boy 2019 Ig Cog J 92 ผมดำธรรมชาต ทรงผม ผมส น ำตาลอ อน


ก นนอนๆ ค องานของเลา พามาเท ยวก ย งนอน Salmon Cat Cats Animals


Instagram Post By Salmon Aug 5 2018 At 3 02pm Utc


Sarsi Cat


Yuzuru Hanyu Hanyu Yuzuru Hanyu Figure Skating


ป กพ นโดย Aleex ใน V คนด ง


ซาส บ านแมวหนวด Chill Hipster Sarsi Cat


Pinterest


Travbeachboy Travis Deslaurier International Cat Day Tabby Cat


ซาส บ านแมวหนวด Chill Hipster Sarsi Cat


Instagram Post By Salmon Jun 30 2018 At 2 47pm Utc


Tattodo Kitty Tattoo


ซาส บ านแมวหนวด Chill Hipster Sarsi Cat


ซาส บ านแมวหนวด Chill Hipster Sarsi Cat


ป กพ นโดย Ivan Parobich ใน Saturday Zen


Instagram Post By Salmon Aug 5 2018 At 3 02pm Utc


ซ มเก ง


ซาส บ านแมวหนวด Chill Hipster Sarsi Cat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *